ورود به سایت

کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی استان توسط دکترعظیم امیدوار کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده
کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی استان توسط دکترعظیم امیدوار کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده
کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر برتر استان در گروه علوم انسانی توسط دکتر امیرعلی جعفرنژاد
کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر برتر استان در گروه علوم انسانی توسط دکتر امیرعلی جعفرنژاد
کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر برتر استان در گروه علوم انسانی توسط دکتر سجاد بشرپور
کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر برتر استان در گروه علوم انسانی توسط دکتر سجاد بشرپور

 
 اطلاعیه های جلسه دفاع دانشکده
مقطع دکتری

مقطع کارشناسی ارشد

متن مورد نظر