تقویم آموزشی

بازه زمانی فعالیت آموزشی
15 شهریور تا 21 شهریور سال 1401 انتخاب واحد اینترنتی
22 شهریور1401 شروع نیمسال
6 و7 مهر 1401 حذف و اضافه اینترنتی
4 و5 دی 1401 آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
15 دی 1401 پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
20 دی الی 6 بهمن 1401 شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)
بازه زمانی فعالیت آموزشی
13 الی 21 بهمن  سال 1401 انتخاب واحد اینترنتی
23 بهمن 1401 شروع نیمسال
2  و 3 اسفند 1401 حذف و اضافه اینترنتی
7 خرداد 1402 آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
25 خرداد 1402 پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
27 خرداد الی 12 تیر 1402 شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۹ الی  ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۰ انتخاب واحد اینترنتی
۱۶ بهمن  ماه ۱۴۰۰ شروع نیمسال
۲۶و ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ حذف و اضافه اینترنتی
۳۱اردیبهشت سال ۱۴۰۱ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۱۹خرداد ۱۴۰۱ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۲۲خرداد الی ۹ تیر  ۱۴۰۱ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)
بازه زمانی فعالیت آموزشی
۱۶ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ انتخاب واحد اینترنتی
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ شروع نیمسال
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ حذف و اضافه اینترنتی
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ آخرین مهلت درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱ پایان کلاس‌ها و ارزشیابی مستمر
۲۵ تیر  الی۶  مرداد ماه ۱۴۰۱ شروع و پایان امتحانات(نهایی کردن ارزشیابی)