به زیر بخش روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید
حمایت از کالای ایرانی
<a href='http://conf.isc.gov.ir/nec97'> سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست </a>
./find.php?item=15.4901.13953.fa
<a href='http://conf.isc.gov.ir/anr97'> اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی </a>
./find.php?item=15.4901.13956.fa
<a href=
./find.php?item=15.4901.13956.fa
<a href='http://conf.isc.gov.ir/anr97'> اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی </a>
./find.php?item=15.4901.13956.fa
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری
./find.php?item=15.4901.14290.fa

 
روابط عمومی  دانشگاه محقق اردبیلی
متن مورد نظر
متن مورد نظر