دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه جغرافیا
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهروز سبحانی دانشیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
برومند صلاحی دانشیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
موسی عابدینی

دانشیار

ژئومورفولوژی AWT IMAGE
فریبا اسفندیاری درآباد دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
عقیل مددی دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
بتول زینالی استادیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
صیاد اصغری سراسکانرود استادیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
عطا غفاری گیلانده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
حسین نظم فر دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
محمد حسن یزدانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
وکیل حیدری ساربان دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
ارسطو یاری حصار استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
علیرضا محمدی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
بهرام ایمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
منصور رحمتی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
حسن خاوریان استادیار سنجش از دور و GIS AWT IMAGE
گروه الهیات و علوم سیاسی

گروه هنر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
سولماز امیرراشد مربی صنایع دستی AWT IMAGE
فاطمه برمکی مربی صنایع دستی AWT IMAGE
حسام حسن زاده مربی هنر AWT IMAGE
بهزاد محبی مربی هنر AWT IMAGE
آقای علیرضا حسینی مربی هنر AWT IMAGE
فریدون حسن خانی قوام مربی هنر AWT IMAGE
گروه مدیریت و اقتصاد
گروه باستان شناسی و تاریخ
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا رضالو دانشیار باستان شناسی AWT IMAGE
کریم حاجی زاده استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
حبیب شهبازی شیران استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
جعفر آقازاده استادیار تاریخ AWT IMAGE
بهروز افخمی استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
فرهاد پوریا نژاد استادیار تاریخ ایران دوره اسلامی AWT IMAGE
سجاد حسینی استادیار تاریخ - تاریخ محلی AWT IMAGE
حسن اسدی استادیار ایران بعد از اسلام AWT IMAGE
اردشیر جوانمردزاده استادیار باستان شناسی AWT IMAGE
گروه زبان های خارجی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا عبدی دانشیار آموزش زبان انگلبیسی AWT IMAGE
توحید صیامی استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
محمد رضی نژاد استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
افسانه سعید اختر استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
ولی محمدی استادیار آموزش زبان انگلیسی AWT IMAGE
عادل آزاددل استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
جوادگرجامی استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
شهریار گیتی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
احد پیشگر استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
مهرداد آقائی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
حسین محسنی استادیار زبان و ادبیات عربی AWT IMAGE
گروه زبان و ادبیات فارسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
خدابخش اسدالهی دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
شکراله پورالخاص دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
رامین محرمی دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
بیژن ظهیری دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
عسگر صلاحی استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
ابراهیم رنجبر دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
حسین نوین دانشیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE
مسروره مختاری استادیار زبان وادبیات فارسی AWT IMAGE


کد امنیتی را در کادر بنویسید