• میکروسکوپ الکترونی SEM
  • دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
  • دستگاه آنالیز عنصری CHNSO
  • دستگاه GC-MS
  • دستگاه تخلخل سنج BET
  • آغاز بکار دستگاه های Real-time PCR، Nanodrop و Termo cycler در بخش مولکولی آزمایشگاه مرکزی
  • دستگاه پراش اشعه XRD)  X)
  • چاپ و اهداء کتابچه HSE به اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

متن مورد نظر
متن مورد نظر
پیوند های مفید

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE