اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و فناوری کشاورزی

  گروه علوم و مهندسی آب
  مدیر گروه  جواد رمضانی مقدم: - تلفن داخلی: ۵۰۷۳
 

 
نام
 
 
نام خانوادگی
 
عکس  
مرتبه علمی
 
 
ایمیل( تلفن داخلی)
 
 
علی
 
رسول زاده استاد rasoulzadehuma.ac.ir
۵۰۹۶

 
 
مجید

 
رئوف دانشیار majidraoof۲۰۰۰yahoo.co.uk
۵۰۹۷

 
 
اصغر
 
باقری استاد bagheri_a۲۰۰۱yahoo.com
۵۰۸۴

 
 
علیرضا
 
عبد پور دانشیار abdpourgmail.com
۵۰۹۳

 
 
جوانشیر
 
عزیزی دانشیار
Ja.mobaseruma.ac.ir
۵۱۴۹

 
 
امین
 
کانونی دانشیار  
amin.kanooniuma.ac.ir
۵۰۹۳
 
محمد رضا
 
نیک پور دانشیار
m_nikpouruma.ac.ir
۵۰۹۴
 
 
جواد
 
رمضانی مقدم استادیار
J_ramezaniuma.ac.ir
۵۰۹۴

 
 
مجتبی

 
سوختانلو دانشیار m.sookhtanlouma.ac.ir 
۵۰۹۷

مهسا

حسنپور

استادیار

m.hkashaniuma.ac.ir
۵۰۷۵
 

 


دفعات مشاهده: 17137 بار   |   دفعات چاپ: 1157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 172 بار   |   0 نظر