مقالات منتشر شده

 | تاریخ ارسال: 1397/6/7 - 14:15 | 
 
  Intraguild Predation on the Parasitoid Wasp Aphidius colemani by the Predator Aphidoletes aphidimyza: Effect of Host Plant Cultivars 
L. Mottaghinia1*, M. Hassanpour1, J. Razmjou1, E. Chamani2, and M. Hosseini3

مطالعه برخی ویصگیهای رفتاری پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته جالیس، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی
 لیلا متقی نیا*؛ . مهدی حسنپور؛. جبرائیل رزمجو
دکتر قدیر نوری قنبلانی
 
Induction of Resistance Against Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) by Jasmonic Acid and Mealy Cabbage Aphid Feeding in Brassica napus L.
Gadir Nouri-Ganbalani1*, Ehsan Borzoui1, Maryam Shahnavazi2 and Alireza Nouri3
Individual and Combined Effects of Bacillus Thuringiensis and Azadirachtin on Plodia Interpunctella Hu¨ bner (Lepidoptera: Pyralidae)
Gadir Nouri-Ganbalani,1 Ehsan Borzoui,1,2 Arman Abdolmaleki,1 Zahra Abedi,1 and Shizuo George Kamita3

In Vitro and In Vivo Effects of α-Amylase Inhibitor From Avena sativa Seeds on Life History and Physiological Characteristics of Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae)
Ehsan Borzoui, Gadir Nouri-Ganbalani, and Bahram Naseri1,

The effects of plant essential oils on the functional response of Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) to its host M Asadi, H Rafiee-Dastjerdi*, G Nouri-Ganbalani, B Naseri, M Hassanpour
http://www.isj.unimo.it/articoli/ISJ523.pdf
علی گلی زاده
Inferring climatic controls of rice stem borers’ spatial distributions using maximum entropy modelling
دکتر مهدی داوری
 
Optimization of the Antifungal Activity of Essential Oil Isolated from Aerial Parts of Thymus kotschyanus Boiss & Hohen (Lamiaceae)
 * 1EBADOLLAHI, A; 1TAGHINEZHAD, E; 2DAVARI M
https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v22i6.11

بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) 

https://doi.org/10.22059/jbioc.2018.252650.223

 شناسایی قارچهای بیماریزای متداول در مراکز پرورش قارچ دکمهای سفید (bisporus Agaricus ) استان اردبیل با روشهای ریخت شناختی و مولکولی 
مهدی داوری *، احمد شهریار  ، مهدی بهنامیان ، سارا دژستان و فاطمه علیحسین زاده
http://arpp.tabrizu.ac.ir/article_7499.html

دفعات مشاهده: 1682 بار   |   دفعات چاپ: 354 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر