منتشر شده

 | تاریخ ارسال: 1397/6/7 - 13:28 | 

برآورد تغذیه‌ی طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل WTF (مطالعه‌ی موردی: آبخوان دشت اردبیل)
غفاری، حسین؛ رسول‌زاده*، علی؛ رئوف، مجید؛ اسمعلی عوری، اباذر. 
Farmers’ acceptance and willingness to pay for using treated wastewater in crop irrigation: A survey in western Iran
Zoherh Deh-Haghia, Asghar Bagheria,*, Zahra Fotourehchib, Christos A. Damalasc,*
https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.agwat.۲۰۲۰.۱۰۶۲۶۲
 Pesticide handling practices, health risks, and determinants of safety behavior among Iranian apple farmers
Asghar Bagheri, Naier Emami, Mohammad Sadegh Allahyari & Christos A. Damalas
https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۰۸۰۷۰۳۹.۲۰۱۸.۱۴۴۳۲۶۵
Modeling cereal farmers’ intended and actual adoption of integrated crop management (ICM) practices
Asghar Bagheria,, Abolmohammad Bondoria, Christos A. Damalasb,
Modeling farmers’ intention to use pesticides: An expanded version of the theory of planned behavior
Asghar Bagheria,*, Abolmohammad Bondoria, Mohammad Sadegh Allahyarib, Christos A. Damalasc,**
https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jenvman.۲۰۱۹.۱۰۹۲۹۱

Farmers’ knowledge, attitudes, and perceptions of pesticide use in apple farms of northern Iran: impact on safety behavior
Asghar Bagheri۱ & Naier Emami۱ & Christos A. Damalas۲ & Mohammad Sadegh Allahyari۳
https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۳۵۶-۰۱۹-۰۴۳۳۰-y
Pesticide waste disposal among farmers of Moghan region of Iran: current trends and determinants of behavior
Abolmohammad Bondori & Asghar Bagheri & Mohammad S. Allahyari & Christos A. Damalaa
https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۶۶۱-۰۱۸-۷۱۵۰-۰

مهسا حسن پور
 
Comparison of Three Intelligent Techniques for Runoff Simulation
۲۰۱۸-Mahsa H. Kashani *,Reza Soltan Gheys 
http://www.civilejournal.org/index.php/cej/article/view/۹۲۲

دکتر محمد رضا نیک پور
Exploring the application of soft computing techniques for spatial evaluation of groundwater quality variables
FatemehEsmaeilbeikiaMohammadRezaNikpour*bVijay KumarSinghcOzgurKisideParveenSihagfHadiSanikhanigh
https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jclepro.۲۰۲۰.۱۲۴۲۰۶

Application of novel data mining algorithms in prediction of discharge and end depth in trapezoidal sections
PayamKhosravinia.Mohammad RezaNikpou*.OzgurKisi.Zaher MundherYaseen
https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.compag.۲۰۲۰.۱۰۵۲۸۳
مدل سازی بارش – رواناب روزانه رودخانه دره رود واقع در استان اردبیل
محمد رضا نیک پور *؛ هادی ثانی خانی؛ سجاد محمودی بابلان؛ سعید نسترنی عموقین بررسی پارامترهای آشفتگی در پرش هیدرولیکی با مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از مدل Fluent
محمد رضا نیک پور*
http://jise.scu.ac.ir/article_۱۳۴۵۷.html
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش همگرا
http://mcej.modares.ac.ir/article-۱۶-۱۴۳۵۷-fa.html
مقایسه کارآیی مدل‌های هوشمند در روندیابی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه بالخلوچای، استان اردبیل)
http://www.waterjournal.ir/article_۷۶۹۴۸.html
ارزیابی عملکرد روش های انتخاب متغیر در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه دو اقلیم متفاوت
جواد رمضانی مقدم *- مصطفی یعقوب زاده - احمد جعفرزاده 
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/۷۲۷۳۲
دکتر امین کانونی

ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره‌برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل
امین کانونی *؛ آرمین عابدی
جواد رمضانی مقدم

ارزیابی تأثیر شوری آب آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه گیلاسی
جواد رمضانی مقدم یاسر حسینی ، محمدرضا نیکپور ، عطیه عبدلی
مجتبی سوختانلو

تحلیل مدل رفتار محیط‌زیستی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگری شورابیل در استان اردبیل
مجتبی سوختانلو * ؛ نجات واحدی
Inhibiting factors on adoption of pressurized irrigation methods according to drought zoning in Northwestern Iran (Ardabil province)
 M. Sookhtanlou *
  Factors Determining the Adoption of the Pressurized Irrigation Systems by Farmers in Ardabil Province 
Mojtaba Sookhtanlou*


دفعات مشاهده: 2016 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر