دانشگاه محقق اردبیلی در چهل سالگی
همایش های دانشکده
ورود به سایت

مقالات منتشر شده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۴ - 11:01 | 
دکتر محمد صدقی
 
The Effect of Ferrous Nano-oxide Particles on Physiological Traits and Nutritional Compounds of Soybean ( Glycine max L.) Seed.
Sheykhbaglou RSedghi M*Fathi-Achachlouie B.

http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201820160251 
 


Hajar Khani Basiri, Mohammad Sedghi*, Raouf Seyed Sharifi
http://ijpp.iau-saveh.ac.ir/article_539072.html
Influence of salicylic and jasmonic acids on the antioxidant systems of tomato (Solanum lycopersicum cv. Superchief) plants under biotic stresses
 Sahar Gholi-Tolouie1 , Mahdi Davari2 , Nemat Sokhandan-Bashir1 and Mohammad Sedghi3*
http://ijpp.iau-saveh.ac.ir/article_539110.html
Influence of ascorbic acid and 24-epibrassinolide on physiological characteristics of pot marigold under water-stress condition
Khatereh HemmatiAli EbadiSaeed Khomari & Mohammad Sedghi
https://doi.org/10.1080/17429145.2018.1483033
 
Effect of salt stress on photosynthesis and physiological parameters of three contrasting barley genotypes
M. MAHLOOJI* , R. SEYED SHARIFI+,*, J. RAZMJOO**, M. R. SABZALIAN**, and M. SEDGHI*
https://doi.org/10.1007%2Fs11099-017-0699-y

Enhancement of the transfection efficiency of DNA into Crocus sativus L. cells via PEI nanoparticles
لنگرBehnamFirooziلنگرZareNasserلنگرOmidSofalianلنگرParisaSheikhzade-Mosadegh​
https://doi.org/10.1016/S2095-3119(18)61985-9
عوامل موثر بر تولید و فعالیت آنزیم لخته کننده شیر در قارچ Rhizomucor miehei
پروانه راشدی؛ ناصر زارع *،بهرام فتحی آچاچلوئی؛ رسول اصغری ذکریا
http://fsct-old.modares.ac.ir/article_17991.html
Ultrasound-enhanced gene delivery to alfalfa cells by hPAMAM dendrimer nanoparticles
2018: AMIN AMANI, NASSER ZARE, ASADOLLAH ASADI, RASOOL ASGHARI ZAKARIA
Soheila AHMADPOUR1 , Omid SOFALIAN1 , Reza DARVISHZADEH2 , Naser  ABBASPOUR2
http://doi.org/10.13080/z-a.2018.105.036

Analysis of chromosomal regions controlling drought tolerance in barely (Hordeum Vulgare L.) seedlings 

MOHAMMADI, A.1 – SOFALIAN, O.1* – JAFARY, H.2 – ASGHARI, A.1 – SHEKARI, F.3

http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1604_42514263
 دکتر مرتضی برمکی
Implementation of material flow cost accounting (MFCA) in soybean production
Majid Dekamin*, Morteza Barmaki

Selecting the best environmental friendly oilseed crop by using Life Cycle  Assessment, water footprint and analytic hierarchy process methods
Majid Dekamin, Morteza Barmaki *.Amin kanooni
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.115

مطالعه اثرات زیست¬محیطی تولید گیاهان روغنی در اردبیل با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
مجید دکامین; مرتضی برمکی; امین کانونی; سیدرضا موسوی
https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/55340
Selecting the best environmental friendly oilseed crop by using Life Cycle Assessment, water footprint and analytic hierarchy process methods
Majid Dekamin , Morteza Barmaki , *, Amin kanooni :2018
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.115
 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) OF ALTERNATIVE POTATO CROPPING SYSTEMS IN HAMADAN PROVINCE, IRAN
2018-REZAEI, M. E.1 – BARMAKI, M.1* – VEISI, H.2
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1601_535552

  دکتر علی اصغری

مکان‌یابی QTL‌های اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای عملکرد بیولوژیک در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره
حمزه حمزه1؛ علی اصغری *2؛ سید ابولقاسم محمدی3؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نور آیین
http://doi.org/10.22103/jab.2018.2068
 
بررسی تحمل لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L. Subsp. durumDesf) تحت شرایط تنش آلومینیوم 
  دکتر سعید خماری
بررسی مقاومت به تنش شوری در بذرهای حاصل از بوته‌های گوجه فرنگی محلول پاشی شده با 24- اپی براسینولید و نانواکسید روی
احمد جوادی، سعید خماری* ، بهروز اسماعیل پور، علی اصغری
https://jispp.iut.ac.ir/article-1-711-fa.html
تغییرات فراسنجه‌های فیزیولوژیکی کلزا در پاسخ به کاربرد 24-اپی‌براسینولید و نانواکسید روی تحت تنش شوری
EXOGENOUS APPLICATION OF 24-EPIBRASSINOLIDE AND NANO-ZINC OXIDE AT FLOWERING IMPROVES OSMOTIC STRESS TOLERANCE IN HARVESTED TOMATO SEEDS
JAVADI, A.1 KHOMARI, S.1* ESMAEILPOUR, B.2 ASGHARI, A.1

  دکتر رئوف سید شریفی
تغییرات فراسنجه‌های فیزیولوژیکی کلزا در پاسخ به کاربرد 24-اپی‌براسینولید و نانواکسید روی تحت تنش شوری
شیرین مکاری فیروزسالاری1؛ سعید خماری * 2؛ رئوف سید شریفی3؛ اسماعیل گلی کلانپا4؛ کامبیز عزیزپور5  
تأثیر کودهای زیستی و نانواکسید آهن بر عملکرد، محتوای کلروفیل و مدل‌سازی برخی مولفه‌های پر شدن دانه جو تحت سطوح تنش شوری
سیامک داداش زاده; رئوف سید شریفی*; سلیم فرزانه

تأثیر اندومیکوریزا، باکتری‌های محرک رشد و تغذیه برگی با نانواکسید روی بر صفات موثر بر پر شدن دانه تریتیکاله (Triticale) در شرایط شوری خاک
یونس خیری زاده اروق۱، رئوف سید شریفی* ۲

واکنش آنزیم های آنتی اکسیدانت، محتوای کلروفیل و شاخص سطح برگ چاودار به باکتری های محرک رشد در شرایط شوری
 لیلا مرادی، رئوف سید شریفی* ، سعید خماری
Effect of salt stress on photosynthesis and physiological parameters of three contrasting barley genotypes
M. Mahlooji ,R. Seyed Sharifi*, J. Razmjoo ,M. R. Sabzalian, M. Sedghi

دفعات مشاهده: 991 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر