اساتید دانشکده علوم کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

رسول اصغری زکریا

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

علی اصغری

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

مرتضی برمکی

استادیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

احمد توبه

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

محمد تقی آل ابراهیم

استادیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

سدابه جهانبخش

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

سعید خماری

استادیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

سارا دژستان

استادیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

ناصر زارع

استادیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

امید سفالیان

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

رئوف سیدشریفی

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

پریسا شیخ زاده

استادیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

محمد صدقی

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

علی عبادی خزینه قدیم

استاد

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

عبدالقیوم قلی پوری

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

حمیدرضا محمد دوست

دانشیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

سلیم فرزانه

استادیار

زراعت و اصلاح نبابات

AWT IMAGE

گروه گیاه پزشکی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

محمود باقری

مربی

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

مهدی حسن پور

دانشیار

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

مهدی داوری

استادیار

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

جبرئیل رزمجو

استاد

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

هوشنگ رفیعی دستجردی

دانشیار

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

فروع الدین زرگرزاده

مربی

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

سید علی اصغر فتحی

دانشیار

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

علی گلی زاده

دانشیار

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

بهرام ناصری

دانشیار

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

قدیر نوری

پروفسور

گیاه پزشکی

AWT IMAGE

گروه علوم دامی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

عبداله سبحانی

مربی

علوم دامی

AWT IMAGE

رضا سید شریفی

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

جمال سیف دواتی

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

میر داریوش شکوری

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

حسین عبدی بنمار

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

فرزاد میرزایی آقجه قشلاق

دانشیار

علوم دامی

AWT IMAGE

بهرام فتحی آچاچلویی

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

بهمن نوید شاد

دانشیار

علوم دامی

AWT IMAGE

نعمت هدایت ایوریق

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

سعید نیک بین

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

رضا بهمرام

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

حسین محب الدینی

دانشیار

علوم دامی

AWT IMAGE

یونس زاهدی دیزج یکان

استادیار

علوم دامی

AWT IMAGE

فاطمه قنادی اصل

استادیار

علوم تغذیه

AWT IMAGE

گروه باغبانی

نام

مرتبه علمی

زمینه تحقیقاتی

بهروز اسماعیل پور

دانشیار

باغبانی گرایش فیزیولوژی سبزی

AWT IMAGE

مهدی بهنامیان

استادیار

باغبانی گرایش اصلاح سبزی

AWT IMAGE

اسماعیل چمنی

استاد

باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گل

AWT IMAGE

علی اکبر شکوهیان

استادیار

باغبانی گرایش فیزیولوژی میوه

AWT IMAGE

مهدی محب الدینی

استادیار

باغبانی گرایش اصلاح

AWT IMAGE

علیرضا قنبری

استادیار

باغبانی گرایش اصلاح میوه

AWT IMAGE

بازگشت به لیست اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده هاکد امنیتی را در کادر بنویسید