ورود به سایت

شرح وظایف

مدیر برنامه بودجه و تشکیلات

 
 • اجرای سیاست ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور بودجه ای و تشکیلاتی
 • نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه .
 • مطالعه و بررسی و همکاری در اجرای طرح  طبقه‌بندی مشاغل کارکنان.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های  اداری و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها
 • بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه پیشنهادات اصلاحی
 • کنترل و  نظارت برتخصیص صحیح و  عادلانه  امتیازات  از قبیل اضافه کاری و پاداش بین کارکنان در راستای افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .
 • بررسی پیشنهادات و انتقادات  و استفاده از آن در  تسهیل  فرآیند انجام امور اداری توسط کارکنان
 • ارائه راهنماییها و آموزش های لازم به کارکنان واحدهای تابعه در مواقع لازم
 • تشریک مساعی در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاه از طریق اجرای طرح های حقوق و دستمزد، نظام ارزشیابی و توانمند سازی نیروی انسانی
 • مطالعه مستمر مجموعه­ی قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور ،  قوانین کار،  بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها
 • امور مربوط به  اخذ مجوز تبدیل وضعیت استخدامی  و همکاری در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان و نظارت بر آن
 • ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق
 • ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های  مکانیزه مورد استفاده در دانشگاه
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و  همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .
 • پیگیری اعتبارات پاداش پایان خدمت کارکنان
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .
 • بررسی موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .
 • تحلیل داده‌های آماری و نظارت بر  تلفیق،‌ طبقه‌بندی و  بهنگام سازی آن
 • همکاری در   تهیه سالنامه آماری به منظور ارائه آمار و اطلاعات مفید برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و پاسخگویی دقیق و سریع.
 • تدوین و جمع‌آوری شاخص‌های آماری در ابعاد مختلف و   انجام بررسی و مطالعات تطبیقی در زمینه شاخصهای آماری و مقایسه آن با شاخصهای سایر دانشگاهها.
 • انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .
 • همکاری و مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه
 • نظارت بر اجرای مصوبات شورای تحول اداری
 • ابلاغ بودجه مصوب واحدها و توزیع تخصیص اعتبارات مصوب
 • پیش بینی و برآورد درآمدهای اختصاصی دانشگاه  و نظارت بر نحوه هزینه کرد آن در حوزه های مختلف
 • بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمدهای اختصاصی
 • ساماندهی آمار و اطلاعات دانشگاه و  نظارت بر تهیه شاخص ها و روش های تهیه آمار و اطلاعات
 • مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه های دانشگاه و روشهای افزایش درآمد دانشگاه
 • تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام هزینه های جاری و توسعه عمرانی
 • همکاری در برگزاری مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار و نظارت بر آن
 • جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم بمنظور پیش بینی بودجه سالیانه
 • مقایسه وضعیت موجود دانشگاه با سایر دانشگاهها جهت اطلاع از کسری امکانات و تسهیلات
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع.
 • نظارت بر  تقسیم صحیح وظایف بین واحدها
 • نظارت بر تدوین شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها
 • پشتیبانی،هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .
 • نظارت بر  ارزیابی عملکرد  کارکنان
 • نظارت بر  اجرای برنامه های آموزشی و  کارگاههای آموزشی مرتبط با توانمندسازی کارکنان
 • اهتمام به  افزایش کارایی کارکنان و صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی
 • تهیه و تدوین برنامه نیروی انسانی باتوجه به سیاستها و برنامه های میان مدت و بلند مدت دانشگاه و ملحوظ داشتن وضعیت عرضه و تقاضا (ورود و خروج ) نیروی انسانی
 • نظارت بر اجرای  طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه
 • مطالعه و بررسی رویکرد های نوین مدیریتی و تطبیق آنها با شرایط دانشگاه بمنظور بومی سازی و استقرار
 • امضاء و تأیید  گواهینامه دوره های آموزشی برگزار شده

  گروه بودجه و آمار


   
 • جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم به منظور پیش بینی بودجه سالیانه از واحدهای مختلف دانشگاه.
 • پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه بودجه موردنیاز واحدهای مختلف دانشگاه.
 • پیش بینی و برآورد درآمدهای اختصاصی دانشگاه .
 • تکمیل فرم ها و اطلاعات بودجه ای مورد نیاز سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای تصویب بودجه سالانه در لایحه بودجه.
 • تکمیل و تهیه بودجه تفصیلی و اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاه و ارائه به هیات امنا و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.
 • تکمیل و تهیه موافقتنامه عمرانی و اصلاحیه آن و ارائه سازمان برنامه و بودجه.
 • ابلاغ بودجه مصوب سالانه واحدهای دانشگاه.
 • تخصیص اعتبارات مصوب و دریافتی دانشگاه بین واحدهای مختلف با توجه به نیاز واحدها.
 • نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمدهای اختصاصی در حوزه های مختلف.
 • سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات.
 • مطالعه و بررسی در خصوص تقلیل هزینه و افزایش درآمد دانشگاه.
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی و گزارش آن به مدیر برنامه ، بودجه و تشکیلات.
 • تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام هزینه های جاری و توسعه عمرانی.
 • تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • پیگیری اعتبارات پاداش پایان خدمت، خرید مرخصی و ... همکاران بازنشسته.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه.
 • ایجاد و نگهداری بانک های اطلاعاتی.
 • طبقه‌بندی، نگهداری، کنترل، بهنگام سازی و تحلیل داده‌های آماری.
 • مطالعات تطبیقی در زمینه شاخصهای آماری و مقایسه آن با شاخصهای سایر دانشگاهها.
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوری شده به صورت گزارشها و جداول و نمودار مختلف و ارائه آن به وزارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و استانداری و سایر نهادها.
 • تهیه سالنامه آماری به منظور ارائه آمار و اطلاعات مفید برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
 • بررسی و مطالعه جهت بکارگیری نرم‌افزارهای آماری مناسب بمنظور ارتقاء و کیفیت پردازش و تحلیل اطلاعات.
 • تدوین  شاخص ها و روش های تهیه آمار و اطلاعات و ساماندهی کلیه  آمار و اطلاعات دانشگاه.
 • تهیه آمارهای مختلف پرسنلی اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی و دانشجویی.
 • تهیه و تنظیم گزارش توجیهی پروژه های عمرانی دانشگاه با همکاری مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی.
 • تکمیل سامانه های بودجه ای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه.
 • ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مدیر برنامه ، بودجه و تشکیلات.
 • انجام امور مربوط به مکاتبات واحد مربوطه  و پیگیری نامه های وارده و صادره.
 • مطالعه بخشنامه های رسیده جهت اجرای آن و در صورت نیاز ابلاغ به افراد ذی‌نفع.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
 • گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

   
 • مطالعه و بررسی و همکاری در اجرای طرح  طبقه‌بندی مشاغل کارکنان.
 • تشخیص و تعیین رسته و  رشته شغلی پست‌های سازمانی دانشگاه با توجه به طرحهای طبقه‌بندی مشاغل.
 • ایجاد و نگهداری  و به روز رسانی بانک اطلاعاتی
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .
 • اجرای طرح های توانمند سازی نیروی انسانی   از طریق برگزاری  کارگاههای آموزشی،  سمینار و گردهمائی ها
 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور ، قوانین کار ، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها
 • انجام امور مربوط به ارزشیابی اعضای غیرهیات علمی
 • ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله
 • انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره
 • ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های  مکانیزه مورد استفاده در دانشگاه
 • انجام تشریفات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل
 • همکاری و مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه
 • اجرای مصوبات شورای تحول اداری
 • مطالعه و  بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت  تقلیل هزینه و افزایش درآمدهای دانشگاه
 • مقایسه وضعیت موجود دانشگاه با سایر دانشگاهها جهت اطلاع از کسری امکانات و تسهیلات
 • برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .
 • تجزیه و تحلیل روش های انجام کار ، بررسی سیستمها و بازنگری روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب
 • انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ،ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و رویه های مورد عمل در دانشگاه .
 • انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه
 • پشتیبانی،هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .
 • تهیه و تنظیم گزارش  از اجرای برنامه‌های تحول‌اداری و بهره وری در دانشگاه.
 • تهیه نمودار تشکیلاتی دانشگاه و دانشکده ها و پیشنهاد آن به هیئت رئیسه و تجزیه و تحلیل مستمر تشکیلات تفصیلی واحدهای دانشگاه
 • پیشنهاد حذف و یا ایجاد پستهای سازمانی و یا تغییر عناوین پستهای سازمانی
 • اقدام به حذف کارهای تکراری و ادغام مراحل بمنظور افزایش کارایی و صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی
 • برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء دانش و توانمندی کارکنان و نیز نیازسنجی آموزشی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی
 • همکاری در اجرا و نظارت بر طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه
 • مستند سازی فرآیندها و روش های انجام کار
 • کارسنجی و زمان سنجی وظایف و فعالیت ها بمنظور تهیه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز
 • تجزیه و تحلیل مشاغل  موجود دانشگاه
 • بررسی درخواست های کارکنان در ارتباط با نحوه تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل و ارائه رهنمودهای لازم
 • مطالعه و بررسی رویکرد های نوین مدیریتی و تطبیق آنها با شرایط دانشگاه بمنظور بومی سازی و استقرار
 • شناخت و اعمال سیاست ها و خط مشی نظام اداری در زمینه آموزش کارکنان
 • ارزشیابی دوره ها و کارگاههای آموزشی
 • صدور گواهینامه دوره های  برگزار شده
 • بررسی پیشنهادات کارکنان  در اداره امور دانشگاه و تقدیر از ارائه دهندگان پیشنهاد
 • تلاش در فعال نمودن کارگروههای مربوط به تحول اداری و بهره وری
 • تنظیم قرارداد با اساتید مربوطه جهت برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی و پیگیری های لازم در این خصوص
 • همکاری با معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع  در پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه 

دفعات مشاهده: 7250 بار   |   دفعات چاپ: 798 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 97 بار   |   0 نظر