Warning: A non-numeric value encountered in /opt/lampp/htdocs/xmlgen_gs.php on line 38

Warning: A non-numeric value encountered in /opt/lampp/htdocs/xmlgen_gs.php on line 38

دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

توجه: شما فقط یک دوره نشریه منتشر کرده اید و در نتیجه فقط یک نشانی فهرست نسخه ها برای ارایه به گوگل اسکالر دارید.

Number of articles 0
Homepage URL http://uma.ac.ir
Contact name: University of Mohaghegh Ardabili
Contact Email kazemasadi@uma.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes http://uma.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues

List of articles http://uma.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=
http://uma.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=0
http://uma.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=

Abstract examples (Persian)

Article examples (Persian)

Abstract examples (English)

Article examples (English)

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)