میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

رؤسای سابق دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 - 08:53 | 
دکتر علی غفاری
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر مرتضی ابراهیمی
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر حسین نوین
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر احسان شفیقی
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر عباس ابوالقاسمی
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر معرفت سیاهکوهیان
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر شکرالله پورالخاص
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر خدابخش اسداللهی
(رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

دکتر یاشار عزیزیان
(رئیس سابق دانشکده فناوری‌های نوین)

دکتر فرزاد صداقتی
(رئیس سابق دانشکده فناوری‌های نوین)