میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

رشته‌های آموزشی موجود

 | تاریخ ارسال: 1400/5/20 - 12:48 | 
مقطع کارشناسی
  • مهندسی اپتیک و لیزر
  • علوم مهندسی
  •  مهندسی انرژی

مقطع کارشناسی ارشد
  • مهندسی مکاترونیک
  • مهندسی کامپیوتر- گرایش بیوانفورماتیک
  •  نانوفیزیک
  •  بیوفیزیک