میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

تماس با دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1400/4/28 - 10:52 | 
دفتر دانشکده: ۳۲۳۲۲۹۵۳ - ۰۴۵
ریاست دانشکده: ۳۲۳۲۴۰۴۵ - ۰۴۵
معاونت آموزشی و دانشجویی: ۳۲۳۲۴۰۴۴ - ۰۴۵
معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی: ۳۲۳۲۴۳۹۰ - ۰۴۵
مدیر گروه: ۳۲۳۲۵۵۰۱ - ۰۴۵
آموزش دانشکده: ۳۲۳۲۳۶۲۲ - ۰۴۵
امور مالی دانشکده: ۳۲۳۲۳۶۱۱ - ۰۴۵
سایت کامپیوتر: ۳۲۳۲۵۵۰۲ - ۰۴۵
غذاخوری دانشکده: ۳۲۳۲۳۶۰۰ - ۰۴۵
خوابگاه خواهران: ۳۲۳۲۲۳۴۶ - ۰۴۵
حراست دانشکده: ۳۲۳۲۵۵۰۴ - ۰۴۵
نگهبانی دانشکده: ۳۲۳۲۵۵۰۵ - ۰۴۵
کتابخانه: ۳۲۳۲۴۰۲۳ - ۰۴۵
کارشناس تحصیلات تکمیلی: ۳۲۳۲۶۲۳۹ -۰۴۵
انبار دانشکده: ۳۲۳۲۶۲۳۸ - ۰۴۵
دورنگار: ۳۲۳۲۲۹۵۳ -۰۴۵
آدرس دانشکده : نمین، میدان دانشگاه، دانشکده فناوری‌های نوین نمین 
کدپستی : ۴۴۱۳۳ - ۵۶۳۱۸