دانشکده علوم اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/23 - 11:27 | 
گروه جغرافیای طبیعی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهروز سبحانی استاد اقلیم شناسی AWT IMAGE
برومند صلاحی استاد اقلیم شناسی AWT IMAGE
موسی عابدینی

استاد

ژئومورفولوژی AWT IMAGE
فریبا اسفندیاری درآباد استاد ژئومورفولوژی AWT IMAGE
عقیل مددی استاد ژئومورفولوژی AWT IMAGE
بتول زینالی دانشیار اقلیم شناسی AWT IMAGE
صیاد اصغری سراسکانرود دانشیار ژئومورفولوژی AWT IMAGE
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عطا غفاری گیلانده استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
حسین نظم فر استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
محمد حسن یزدانی استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
وکیل حیدری ساربان استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
ارسطو یاری حصار دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
علیرضا محمدی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری AWT IMAGE
بهرام ایمانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی AWT IMAGE
منصور رحمتی استادیار جغرافیای سیاسی AWT IMAGE
حسن خاوریان استادیار سنجش از دور و GIS AWT IMAGE
گروه آموزشی علوم اقتصادی
گروه آموزشی مدیریت دولتی و گردشگری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
گروه باستان شناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا رضالو استاد باستان شناسی AWT IMAGE
کریم حاجی زاده دانشیار باستان شناسی AWT IMAGE
حبیب شهبازی شیران دانشیار باستان شناسی AWT IMAGE
بهروز افخمی دانشیار باستان شناسی AWT IMAGE
اردشیر جوانمردزاده دانشیار باستان شناسی AWT IMAGE
گروه تاریخ و جامعه شناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
جعفر آقازاده دانشیار تاریخ AWT IMAGE
فرهاد پوریا نژاد استادیار تاریخ ایران دوره اسلامی AWT IMAGE
سجاد حسینی دانشیار تاریخ - تاریخ محلی AWT IMAGE
حسن اسدی استادیار ایران بعد از اسلام AWT IMAGE
رسول عباسی استادیار جامعه شناسی AWT IMAGE
اسماعیل جهانی استادیار جامعه شناسی AWT IMAGE
طاها عشایری استادیار مسائل اجتماعی AWT IMAGE

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمد نریمانی پروفسور روانشناسی AWT IMAGE
نیلوفر میکائیلی استاد روانشناسی AWT IMAGE
سجاد بشرپور استاد روانشناسی AWT IMAGE
نادر حاجلو استاد روانشناسی AWT IMAGE
اکبر عطا دخت استاد روانشناسی AWT IMAGE
سیف اله آقاجانی دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
پرویز پرزور استادیار روانشناسی AWT IMAGE
گروه مشاوره
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
حسین قمری گیوی استاد مشاوره AWT IMAGE
علی رضایی شریف دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی تربیتی AWT IMAGE
اسماعیل صدری دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
احمدرضا کیانی دانشیار مشاوره AWT IMAGE
زهرا اخوی استادیار مشاوره AWT IMAGE
گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عباس معمارباشی استاد بیومکانیک ورزشی AWT IMAGE
مهرداد محرم زاده استاد مدیریت ورزشی AWT IMAGE
عباس نقی زاده باقی دانشیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
فرزاد نوبخت دانشیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
نسرین عزیزیان کهن دانشیار تربیت بدنی-مدیریت برنامه ریزی AWT IMAGE
محسن برغمدی دانشیار بیومکانیک ورزشی AWT IMAGE
امیر علی جعفرنژاد گرو دانشیار بیو مکانیک ورزشی AWT IMAGE
گروه فیزیولوژی ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معرفت سیاهکوهیان پروفسور فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
لطفعلی بلبلی استاد فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
آیدین ولی زاده اورنج دانشیار علوم ورزشی AWT IMAGE
ماهرخ دهقانی دانشیار رفتار حرکتی AWT IMAGE
فرناز سیفی دانشیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
رقیه افرونده دانشیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
آمنه پور رحیم قورقچی دانشیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
رضا فرضی زاده دانشیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
سجاد انوشیروانی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
گروه علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل زاهد بابلان استاد مدیریت آموزشی AWT IMAGE
علی خالق خواه دانشیار
فلسفه وتعلیم و تربیت
AWT IMAGE
مهدی معینی کیا دانشیار برنامه ریزی و آموزش از راه دور AWT IMAGE
حسین تقوی دانشیار مدیریت آموزشی AWT IMAGE
تقی اکبری دانشیار مدیریت آموزشی AWT IMAGE

دانشکده فنی مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود ابی ترابی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
احداوریا دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
هوشیار ایمانی کله سر دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
طاهر باهر استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
مجید پاسبانی استاد مهندسی عمران AWT IMAGE
کاظم شاکری دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
ناصرالدین شاهبازی(پیشکسوت) استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
اکبر صفرزاده استاد مهندسی عمران AWT IMAGE
مرتضی علی قربانی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
امین قلی زاد استاد مهندسی عمران AWT IMAGE
رضا کارکن آزاد مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
محتشم محبی استاد مهندسی عمران AWT IMAGE
یعقوب محمدی استاد مهندسی عمران AWT IMAGE
حامد رحمن شکرگزار دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
الهام قندی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
علیرضا نگهدار دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
سید سعید راثی نظامی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
اتابک فیضی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
فرزاد رضایی مقدم مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
امین قنادی اصل دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
اصغر امانی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
فریبرز معصومی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
شیرین اسماعیلی نیاری دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
توحید نوری دانشیار مهندسی معدن - اکتشاف AWT IMAGE
وحید اکرمی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
سید احمد مهری استادیار مهندسی معدن - مکانیک سنگ AWT IMAGE
وحید جهانگیری استادیار مهندسی عمران-مهندسی زلزله AWT IMAGE
میر مهدی سید رحیمی نیارق دانشیار مهندسی معدن - اکتشاف AWT IMAGE
بابک گلچین استادیار مهندسی عمران - راه و ترابری دکتر بابک گلچین
اکبر مهدیلو استادیار مهندسی معدن(فرآوری مواد معدنی) AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی شیمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
امیر حیدری دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
کیوان شایسته دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
علیرضا میراولیایی استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
سیدکریم شفقی(پیشکسوت) مربی مهندسی شیمی AWT IMAGE
بهروز میرزایی استاد مهندسی شیمی AWT IMAGE
علی نعمت اله زاده استاد مهندسی شیمی AWT IMAGE
عزیز باباپور دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
مجید صفاجو جهانخانملو استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
فهیمه صبور استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
نیلوفر نصیرپور استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
زهرا واثقی استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
یوسف زینالی استادیار طراحی و مدل سازی فرایند-کاتالیست و مواد نانوساختار AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
ابراهیم عبدی اقدم استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مصطفی رحیمی استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
سید جاوید زکوی دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
بهروز میرزایی ضیاپور استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
سجاد پیر محمد استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
رضا پیل افکن دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
هادی غائبی دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
فرهاد صادق مغانلو دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مهدی شاهدی اصل دانشیار مهندسی مواد AWT IMAGE
محمد وجدی دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
حسنعلی رسولی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
عسگر مینائی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مهدی اسکندرزاده اصل دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
سید محمد عرب استادیار مهندسی و علم مواد AWT IMAGE
مسعود اجری استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
علی زاهدی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل اکبری مجد استاد هوش ماشین و روباتیک AWT IMAGE
جواد جاویدان دانشیار الکترونیک AWT IMAGE
سیدجلال سید شنوا استاد قدرت AWT IMAGE
حسین شایقی استاد قدرت AWT IMAGE
شهرام جمالی استاد کامپیوتر AWT IMAGE
مهدی نوشیار دانشیار مخابرات AWT IMAGE
عبدالمجید دژم خوی دانشیار قدرت AWT IMAGE
فرزاد صداقتی دانشیار قدرت AWT IMAGE
مجید حسین پور دانشیار قدرت AWT IMAGE
سید رضا موسوی اقدم دانشیار قدرت AWT IMAGE
حمید بهادر دانشیار الکترونیک AWT IMAGE
حمید حیدرزاده دانشیار الکترونیک AWT IMAGE
موسی عبداله وند استادیار مخابرات میدان AWT IMAGE
صمد نجارقابل استادیار کامپیوتر AWT IMAGE
شمیم یوسفی استادیار کامپیوتر AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی معماری
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
یوسف جهان زمین استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
توحید حاتمی خانقاهی دانشیار معماری - معماری AWT IMAGE
یاور رستم زاده استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
حجت اله رشید دانشیار معماری - معماری AWT IMAGE
حسن اکبری دانشیار معماری AWT IMAGE
بهرام گسیلی استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
وحید وزیری استادیار معماری - معماری AWT IMAGE

دانشکده ریاضی

گروه آمار و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود گنجی دانشیار Bayesian Statistical Inference AWT IMAGE
ولی زردشت استادیار Nonparametric Inference and Reliability Theory AWT IMAGE
قادر قاسمی مربی Commutative Algebra AWT IMAGE
مهدی اسماعیلیان استادیار آمارهای ترتیبی دنباله ای AWT IMAGE
گروه ریاضیات و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عبداله برهانی فر استاد ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نعمت اباذری استادیار Differential Geometry AWT IMAGE
حسین عبدل زاده استادیار جبر AWT IMAGE
محمدرضا عبداله پور دانشیار آنالیز AWT IMAGE
جعفر اعظمی دانشیار جبر AWT IMAGE
نسرین اقبالی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
کاظم حق نژاد آذر دانشیار Analysis(Harmonic Analysis- operator theory AWT IMAGE
احمد خوجالی استادیار جبر AWT IMAGE
عادل کاظمی دانشیار جبر(تئوری گراف) AWT IMAGE
داریوش لطیفی دانشیار هندسه AWT IMAGE
محمد رضا مطلبی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
عباس نجاتی استاد آنالیز AWT IMAGE
احمد یوسفیان دارانی استاد جبر AWT IMAGE
ناصر زمانی استاد جبر AWT IMAGE
کمال بهمن پور استادیار جبر AWT IMAGE
محمد ضارب نیا دانشیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نیکروز حیدری استادیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
گروه علوم کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمدباقرفرشباف مقیمی استادیار آنالیز AWT IMAGE
دانیال میری زاده مربی معماری کامپیوتر AWT IMAGE

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک به نژادی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رسول اصغری زکریا استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
علی اصغری استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
مرتضی برمکی استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
احمد توبه استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
محمد تقی آل ابراهیم استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سدابه جهانبخش استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سعید خماری استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سارا دژستان دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
ناصر زارع استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
امید سفالیان استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
رئوف سیدشریفی استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
پریسا شیخ زاده دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
محمد صدقی استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
علی عبادی خزینه قدیم استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
حمیدرضا محمد دوست استاد زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سلیم فرزانه(مدیر گروه) دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمود باقری استادیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
مهدی حسن پور (مدیر گروه) استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
مهدی داوری دانشیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
جبرئیل رزمجو استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
هوشنگ رفیعی دستجردی استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
فروع الدین زرگرزاده استادیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
سید علی اصغر فتحی استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
علی گلی زاده استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
بهرام ناصری استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
قدیر نوری استاد گیاه پزشکی AWT IMAGE
گروه علوم دامی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رضا سید شریفی استاد علوم دامی AWT IMAGE
جمال سیف دواتی(مدیر گروه) استاد علوم دامی AWT IMAGE
میر داریوش شکوری دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
حسین عبدی بنمار استاد علوم دامی AWT IMAGE
فرزاد میرزایی آقجه قشلاق استاد علوم دامی AWT IMAGE
بهمن نوید شاد دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
نعمت هدایت ایوریق دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
رضا بهمرام دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
حسین محب الدینی دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
گروه علوم و مهندسی باغبانی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهروز اسماعیل پور استاد باغبانی گرایش فیزیولوژی سبزی AWT IMAGE
مهدی بهنامیان دانشیار باغبانی گرایش اصلاح سبزی AWT IMAGE
اسماعیل چمنی استاد باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گل AWT IMAGE
علی اکبر شکوهیان دانشیار باغبانی گرایش فیزیولوژی میوه AWT IMAGE
مهدی محب الدینی استاد باغبانی گرایش اصلاح AWT IMAGE
علیرضا قنبری استاد باغبانی گرایش اصلاح میوه AWT IMAGE
موسی ترابی گیگلو(مدیر گروه) دانشیار باغبانی گرایش اصلاح سبزی و گیاهان دارویی AWT IMAGE
یونس پوربیرامی دانشیار باغبانی گرایش ژنتیک واصلاح گیاهان زینتی AWT IMAGE
رسول آذرمی دانشیار Plant Production Technology AWT IMAGE
اصغر استاجی استادیار اصلاح و میوه کاری AWT IMAGE
گروه مهندسی بیوسیستم
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
امیر حسین افکاری سیاح دانشیار Mechanical Losses AWT IMAGE
منصور راسخ استاد Design of Agricultural Machinery AWT IMAGE
ولی رسولی دانشیار Agricultural Machinery AWT IMAGE
غلامحسین شاهقلی استاد -Soil and Machine -Agricultural Machinery Design using(CAD/CAE) -Agricultural Products Conveying AWT IMAGE
یوسف عباسپور گیلانده استاد -Soil and MachineSystem,Artificial -Intelligent Precision Farming -Instrumentation in Agriculture AWT IMAGE
عزت اله عسکری اصلی ارده استاد Design of Agricultural Machinery and Postharvest Technology-Physical Properties of Agricultureal Materials AWT IMAGE
عبداله گل محمدی استاد -Postharvest Technology -Nondestructive tests -Design of Agricultural Machinery AWT IMAGE
ترحم مصری گندشمین استاد -Precision Farming -Soft Computing -Agricultural System and Mechanization AWT IMAGE
بهمن نجفی استاد -Renewable Energy -Bio Fuels -Internal Combustion Engines AWT IMAGE
راضیه پوردربانی(مدیر گروه) دانشیار -precision Agriculture AWT IMAGE
جواد طریقی استادیار -precision Agriculture AWT IMAGE
علی روشنیان فرد استادیار Agricultural Robots AWT IMAGE
گروه مرتع و آبخیزداری
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
اباذر اسمعلی عوری استاد Watershed Management Sciences & Engineering AWT IMAGE
میکائیل بدرزاده استادیار Rangeland Science AWT IMAGE
اردوان قربانی استاد Rangeland Science AWT IMAGE
رئوف مصطفی زاده دانشیار Watershed Management Sciences & Engineering AWT IMAGE
زینب حزباوی(مدیر گروه) استادیار علوم و مهندسی آبخیزاداری AWT IMAGE
گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معراج شرری دانشیار Wood & Paper Science - Pulp & Paper AWT IMAGE
امید غفارزاده مربی Wood & Paper Science - Pulp & Paper AWT IMAGE
محمد احمدی دانشیار Wood & Paper Science - Pulp Paper AWT IMAGE
اکبر رستم پور هفتخوانی دانشیار Wood Science & Technology AWT IMAGE
بیتا معزی پور(مدیر گروه) استادیار فرآورده های چند سازه چوبی AWT IMAGE
گروه علوم و مهندسی خاک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
شکراله اصغری استاد Soil Physics AWT IMAGE
اسمائیل گلی کلانپا دانشیار Soil and environmental Chemistry AWT IMAGE
آیدا عباسی کلو(مدیر گروه) استادیار - AWT IMAGE
علی اشرف سلطانی طولارود دانشیار Soil biology and biotechnology AWT IMAGE
اکبر قویدل دانشیار Soil biology and biotechnology AWT IMAGE
حسین شهاب دانشیار Soil Evosion and Conservation AWT IMAGE
گروه مهندسی آب
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مجید رئوف دانشیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
اصغر باقری استاد Agricultural Extension and Education AWT IMAGE
علیرضا عبدپور دانشیار Agricultural Economic and Management AWT IMAGE
علی رسول زاده استاد Hydraulic of Porous Media, Hydrology AWT IMAGE
جوانشیر عزیزی مبصر دانشیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
امین کانونی دانشیار Open Channel Hydraulics Water Resources Researches AWT IMAGE
مجتبی سوختانلو دانشیار Agricultural Extension Education, Info-Marketing ICT, Entrepreneurship, Drought AWT IMAGE
محمدرضا نیک پور دانشیار
Computational Fluids Dynamics Hydraulic Structures
AWT IMAGE
جواد رمضانی مقدم(مدیر گروه) استادیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
مهسا حسنپور کاشانی استادیار مهندسی منابع آب AWT IMAGE
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهرام فتحی آچاچلویی استاد صنایع غذایی AWT IMAGE
یونس زاهدی دیزج یکان(مدیر گروه) دانشیار صنایع غذایی AWT IMAGE
فاطمه قنادی اصل دانشیار علوم تغذیه AWT IMAGE
رضوان شاددل استادیار علوم و صنایع غذایی AWT IMAGE
گروه علوم و مهندسی جنگل
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
فرشاد کیوان بهجو استاد Forest Management Economy AWT IMAGE
کیومرث سفیدی(مدیر گروه) استاد اکولوژی و پرورش جنگل AWT IMAGE
رقیه جهدی استادیار جنگلداری-حفاظت و حمایت جنگل AWT IMAGE
سعید ورامش استادیار سنجش از دور و بیومتری AWT IMAGE