ورود به سایت

معرفی خوابگاه ها

 
سرای شماره یک (۱) کوثر  دولتی
سرای شمار دو (۲) کوثر  دولتی
سرای شماره سه (۳) کوثر  دولتی
سرای محسنی(۶واحدی) خودگردان
سرای کوثر شماره ۵ -۶ -۷ و۸  خودگردان
واحد های ویلایی  خودگردان