ورود به سایت

معرفی اداره غذا خوری دانشگاه

کارشناس مسئول اداره غذا خوری
 آقای شهروز کامرانی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۸۹
 محل کار: جنب سازمان مرکزی- اداره غذا خوری دانشگاه   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۸۹
کارشناس اداره غذا خوری
 آقای تورج قاسمی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۸۹
 محل کار: جنب سازمان مرکزی- اداره غذا خوری دانشگاه   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۸۹
کارشناس انفورماتیک غذا خوری 
 سجاد اجارودی پرچین  شرح وظایف : مسئول انفورماتیک غذا خوری
s.ojaroudi.pgmail.com -  s.ojaroudistudent.uma.ac.ir  داخلی : ۵۲۸۹
 محل کار: جنب سازمان مرکزی- اداره غذا خوری دانشگاه   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۸۹