ورود به سایت

معرفی افراد

کارشناس مسئول اداره امور خوابگاه های خواهران
 خانم امینه فلاحی  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
کارشناس اداره امور خوابگاه های خواهران
 خانم طاهره پیرزاده  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۸
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۸
کارشناس اداره امور خوابگاه های خواهران
 خانم مژگان کامجو  شرح وظایف :  جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
مسئول تاسیسات خوابگاه های خواهران کوثر
 خانم فخری حسنوند  شرح وظایف :  جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
مسئول ثبت اثر انگشت
 خانم فرزانه زارع حقیقی  شرح وظایف :  جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
نیروی خدماتی
 خانم صبا پناهی  شرح وظایف : همراه تاسیسات، نوشتن خرابی در خوابگاه ها
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
شیفت شب کوثر ۱،۲،۳  شرح وظایف :گزارش مریض‌ها و اعلام به نگهبان، کنترل ورود و خروج
 خانم شبنم درگاهی پیگیری غائبین و اطلاع دادن به والدین
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - خوابگاه های کوثر  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
شیفت شب کوثر ۱،۲،۳  شرح وظایف :گزارش مریض‌ها و اعلام به نگهبان، کنترل ورود و خروج
 خانم فاطمه سیدعقیلی پیگیری غائبین و اطلاع دادن به والدین
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - خوابگاه های کوثر  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
کنترل تردد ورود و خروج در روزهای تعطیل
 خانم رقیه فرزند زیبا  شرح وظایف : همراه مریض(دانشجو)
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
شیفت شب ویلا های ۴ واحدی
 خانم فاطمه جلیل وند   شرح وظایف :گزارش حضور و غیاب،تاخیر،خرابی،تحویل اموال 
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
کمک مسئول کانکس
 خانم فاطمه نظرزاده  شرح وظایف :همراهی کردن تاسیسات،پخش و ...
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - اداره امور خوابگاه های خواهران  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
نیروی خدماتی
 خانم رحیمه شیرین کام   شرح وظایف : خدماتی خوابگاه کوثر سه 
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - خوابگاه کوثر سه  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹
نیروی خدماتی 
 خانم فاطمه واقفی   شرح وظایف : خدماتی خوابگاه کوثر دو و سه 
   داخلی : ۵۲۵۹
 محل کار: ضلع شرقی دانشگاه - خوابگاه کوثر دو و سه   مستقیم :۳۱۵۰۵۲۵۹