ورود به سایت

معرفی

آشنایی با اداره رفاه و امور دانشجویی
 

جعفر مجیدپور قورت تپه

 یوسف نعمت اللهی

رییس اداره رفاه و امور دانشحویی
 


شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۲۹۱  داخلی: ۵۲۹۱
 
شرح وظایف وظایف:

 • تهیه و تنظیم هرگونه اطلاعیه دانشجویی،بخشنامه،آئین نامه ها و دستورالعمی های صادره از سوی صندوق رفاه
 • بیمه نمون حوادث تحصیلی، درمانی تکمیلی و مسئولیت مدنی دانشجویان شاغل به تحصیل در هرسال تحصیلی با همکاری مدیریت امور دانشجویی و عامل مالی معاونت
 • ثبت بدهی دانشجویان در سیستم گلستان
 • کنترل و رسیدگی  به تسویه حساب دانشجویان بدهکار
 • ایجاد لیست وام های دانشجویی و ارسال لیست ها به صندوق رفاه و پیگیری واریزی وام‌ها به حساب دانشجویان و دانشگاه (وام شهریه)
 • کنترل مراحل ثبت وام های دانشجویی
 • پیگیری اعتبارات وام های دانشجویی تا حصول نتیجه
 • تهیه و تنظیم لیست کار دانشجویی واحد مدیریت دانشجویی و ارسال به حسابداری جهت پرداخت حق الزحمه
 • پاسخ گویی به ارباب رجوع و تهیه پیش نویس نامه
 • تهیه و تنظم گزارشات مختلف در حیطه کاری دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان
 • پیگیری وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویی
 • شرکت در جلسات داخلی و خارج سازمان مرتبط و صندوق رفاه دانشجویان
 • معرفی دانشجویان متعهد و علاقمند به کار دانشجویی در قسمت‌های مختلف دانشگاه با توجه به اعلام نیاز واحدهای دانشگاهی
 • شناسایی دانشجویان کم بضاعت، مستعد و تحت‌پوشش نهادها و معرفی آن‌ها به صندوق در خصوص وام دانشجویی و قسط بندی