میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

هسته پژوهشی مغناطیس و نانومواد

 | تاریخ ارسال: 1397/8/29 - 10:03 | 
فعالیت­‌های هسته‌­ پژوهشی مغناطیس و نانومواد
1- مسئول هسته
خانم دکتر شراره میرزائی

2- اعضای هسته
2-1- شراره میرزائی- ابوالفضل بایرامی
2-2- شراره میرزائی-عادله مخلص گرامی
2-3- شراره میرزائی- صغری میرارشادی

3- عناوین فعالیت­ های پژوهشی

3 - 1 - انجام یافته
3-1-1- بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت پوشش داده شده با مواد زیست سازگار
3 2 - در حال انجام
3-2-1- بررسی تئوری و تجربی اثر پوشش های آلی بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت ها
3-3- طرح های آتی
 
4- تشریح فعالیت­های پژوهشی
4 1  فعالیت شماره 1
4 1 1 - بررسی اثر پوشش های آلی زیست سازگار بر خواص فیزیکی و زیستی نانوذرات فریت کبالت 
4 1 2 مقدمه
فریت کبالت یک ماده فری مغناطیس با ساختار اسپینلی است که به دلیل خواص منحصر به فردی مانند وادارندگی بالا، مغناطش متوسط و پایداری شیمیایی به صورت گسترده در بسیاری زمینه ها از قبیل حافظه های مغناطیسی، جذب میکروموج و گرمادرمانی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به کاربردهای ذکر شده، بیشتر پژوهش های انجام گرفته در سالهای اخیر بر تولید نانوذرات فریت که با پوشش های زیست سازگار پوشیده شده اند متمرکز شده اند. در این طرح نانوذرات فریت کبالت به روش همرسوبی فراوری گردیده اند و با پوششهایی مانند امگا-3، زردچوبه و شکر پوشش داده شده اند. خواص ساختاری و مغناطیسی آنها با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM) مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین اثرات سمیت این نانوذرات بر موش های آزمایشگاه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیاج نشان می دهد که نانوذرات به شکل موثری پوشش دهی شده اند و اثر سمیت آنها ناچیز است.
4 1 3 کاربردها
گرمادرمانی
4 1 4 - تحلیل
نانوذرات فریت کبالت پس از پوشش دهی با مواد زیست سازگار به بدن موجود زنده (موش های آزمایشگاهی) تزریق و پس از سپری شدن دوره مورد نظر اثر سمیت در آنها مورد آزمایش قرار گرفت و میزان سمیت ناچیز گزارش شد.
4 2  فعالیت شماره 2
4 2 1 - بررسی تئوری و تجربی اثر پوشش های آلی بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت ها
4 2 2 مقدمه
در این طرح اثر مولکولهای آلی بر سطح نانوذرات و توزیع یونها در شبکه اسپینلی آنها به دو روش تجربی و تئوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این خصوص از نرم افزار WIEN2K استفاده می گردد. همچنین خواص ساختاری و فیزیکی مواد با استفاده از آنالیز های XRD، VSM و FT-IR مورد برری قرار میگیرد. جهت بررسی عمیقتر نیز از آنالیز Mossbauer استفاده خواهد شد.
4 2 3 - کاربردها
از جمله کاربردهای قابل ذکر می توان به حافظه های مغناطیسی اشاره نمود
4 2 4 - تحلیل
با توجه به اثر برهمکنش مولکول های آلی با سطح نانوذرات انتظار می رود که خواص مغناطیسی ذرات که بسیار وابسطه به سطح است تحت تاثیر قرار گیرد. در این طرح امکان برهمکنش مولکول های آلی با یونهای گوناگون که می توانند در سطح نانوذرات وجود دادشته باشند و نیز اثر آنها بر توزیع یونها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4-3- فعالیت شماره 3
4-3-1- بررسی اثر روش فراوری و افزایش یونهای فلزی بر خواص ساختاری و فیزیکی ترکیبات پروسکایتی (آلی-معدنی)