همایش‌ها

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوریهای نوین (در علوم زیستی)
میز خدمات الکترونیک
تغذیه (ویژه دانشکده)
ورود به سایت

معرفی کارکنان سلف

 | تاریخ ارسال: 1397/11/16 - 11:04 | 
  نام و نام ش: آقای علی پورسپاهی
  سمت: سرآشپز
  تلفن: 
  نام و نام خانوادگی: آقای قاسم فرجی
   سمت: آشپز
   تلفن
  نام و نام خانوادگی: آقای وحید
   سمت: آشپز
   تلفن