میز خدمات الکترونیک
ورود به سایت

معرفی معاون آموزشی و دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1397/8/28 - 14:56 | 


دکتر یاسر شکری کلاندرقمرتبه علمی: استادیار برق - کنترل

ایمیل:
 shokriuma.ac.ir

تلفن: ۳۲۳۲۴۰۴۴-۰۴۵