ورود به سایت

آمار دانشجویان ۹۵-۹۴

 | تاریخ ارسال: 1395/12/7 - 09:27 | 
آمار دانشجویان روزانه در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴(مورد تایید موسسه پژوهش و آموزش عالی)
نام موسسه آموزش عالی
گروه تحصیلی
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی
کل
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
۰
۱۷۲۳
۰
۷۶۸
۱۷۱
۲۶۶۲
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم پایه
۰
۱۱۵۰
۰
۳۲۸
۱۳۱
۱۶۰۹
دانشگاه محقق اردبیلی
فنی و مهندسی
۰
۹۴۰
۵۷
۳۴۶
۳۹
۱۳۸۲
دانشگاه محقق اردبیلی
کشاورزی 
۰
۱۱۲۶
۰
۴۴۴
۱۷۶
۱۷۴۶
دانشگاه محقق اردبیلی
هنر
۰
۲۸۳
۰
۳۶
۰
۳۱۹
دانشگاه محقق اردبیلی - جمع
۰
۵۲۲۲
۵۷
۱۹۲۲
۵۱۷
۷۷۱۸
دانشکده فناوری های نوین نمین
فنی و مهندسی
۰
۲۴۱
۰
۰
۰
۲۴۱
 دانشکده فناوری های نوین نمین - جمع
۰
۲۴۱
۰
۰
۰
۲۴۱
 دانشکده کشاورزی مشکین شهر
کشاورزی
۰
۰
۱۰۰
۰
۰
۱۰۰
 دانشکده کشاورزی مشکین شهر - جمع
۰
۰
۱۰۰
۰
۰
۱۰۰
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
کشاورزی 
۰
۵۳
۸۱
۰
۰
۱۳۴
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - جمع
۰
۵۳
۸۱
۰
۰
۱۳۴
آمار دانشجویان شبانه در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴(مورد تایید موسسه پژوهش و آموزش عالی)
نام موسسه آموزش عالی
گروه تحصیلی
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی
کل
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم انسانی
۰
۷۰۳
۰
۲۳۷
۲۴
۹۶۴
دانشگاه محقق اردبیلی
علوم پایه
۰
۳۱۳
۰
۵۴
۵
۳۷۲
دانشگاه محقق اردبیلی
فنی و مهندسی
۰
۷۰۶
۴۲
۱۲۵
۶
۸۷۹
دانشگاه محقق اردبیلی
کشاورزی 
۰
۳۴۷
۰
۲۰۳
۲۵
۵۷۵
دانشگاه محقق اردبیلی
هنر
۰
۱۱۷
۰
۹
۰
۱۲۶
دانشگاه محقق اردبیلی - جمع
۰
۲۱۸۶
۴۲
۶۲۸
۶۰
۲۹۱۶
 دانشکده فناوری های نوین نمین
فنی و مهندسی
۰
۱۰۲
۰
۰
۰
۱۰۲
 دانشکده فناوری های نوین نمین - جمع
۰
۱۰۲
۰
۰
۰
۱۰۲
دانشکده کشاورزی مشکین شهر
کشاورزی
۰
۰
۶
۰
۰
۶
دانشکده کشاورزی مشکین شهر - جمع
۰
۰
۶
۰
۰
۶
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
کشاورزی 
۰
۰
۵
۰
۰
۵
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان - جمع
۰
۰
۵
۰
۰
۵

دفعات مشاهده: 2231 بار   |   دفعات چاپ: 339 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر