وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی

الف) وظایف درون دانشگاهی

 1. اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.
 2. جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.
 3. همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 4. تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.
 5. ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص های تعیین شده.
 6. جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهاد های لازم جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه.
 7. ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 8. ارزیابی روش تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 9. بررسی و تصویب طرح های مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 10. بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضای آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص ها و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش.
 11. بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه های آموزشی و پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده ها و سایر واحدهای دانشگاه و ارائه گزارش به معاونت ها و سایر واحدهای ذی ربط دانشگاه.
 12. بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرح های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه.
 13. نظارت و ارزیابی منظم فعالیت های مدیران با هماهنگی و همکاری معاونت های ذی ربط.
 14. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان ذی ربط دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... و مدیریت آموزشی دانشگاه با هماهنگی معاونت های مربوط.
 15. انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه.
 16. تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم در زمینه مربوط.
 17. نظارت بر نحوه اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه.
 18. نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به ریاست دانشگاه و یا معاونت های ذی ربط.
 19. اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با نظرخواهی از دانشجویان و دانش آموختگان از واحدهای تابعه دانشگاه.
 20. اجرای مصوبات هیأت اجرایی جذب هیأت علمی با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه.
 21. انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی ریاست دانشگاه.

ب) وظایف برون دانشگاهی

    1.  ارزیابی و نظارت بر کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان و ارائه گزارش به وزارت متبوع.


دفعات مشاهده: 8620 بار   |   دفعات چاپ: 995 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 195 بار   |   0 نظر