ورود به سایت

معرفی رشته ها

 
رشته های کارشناسی ارشد
ردیف
نام رشته
دانشکده
۱
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)- آب و هوا شناسی سینوپتیک
ادبیات و علوم انسانی
۲
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)- آب و هوا شناسی شهری
ادبیات و علوم انسانی
۳
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)- آب و هوا شناسی کشاورزی
ادبیات و علوم انسانی
۴
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)- آب و هوا شناسی ماهواره ای
ادبیات و علوم انسانی
۵
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)- تغییرات آب و هوایی
ادبیات و علوم انسانی
۶
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)- مخاطرات آب و هوایی
ادبیات و علوم انسانی
۷
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) آب و هوا شناسی کاربردی
ادبیات و علوم انسانی
۸
آموزش زبان انگلیسی
ادبیات و علوم انسانی
۹
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
ادبیات و علوم انسانی
۱۰
باستان شناسی
ادبیات و علوم انسانی
۱۱
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی کالبدی
ادبیات و علوم انسانی
۱۲
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- مدیریت توسعه پایدار روستایی
ادبیات و علوم انسانی
۱۳
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- آمایش شهری
ادبیات و علوم انسانی
۱۴
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- بهسازی و نوسازی شهری
ادبیات و علوم انسانی
۱۵
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری
ادبیات و علوم انسانی
۱۶
جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه ریزی مسکن
ادبیات و علوم انسانی
۱۷
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ادبیات و علوم انسانی
۱۸
زبان شناسی همگانی
ادبیات و علوم انسانی
۱۹
زبان و ادبیات عربی
ادبیات و علوم انسانی
۲۰
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات و علوم انسانی
۲۱
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومت
ادبیات و علوم انسانی
۲۲
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
ادبیات و علوم انسانی
۲۳
ژئومورفولوژی- هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
ادبیات و علوم انسانی
۲۴
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
ادبیات و علوم انسانی
۲۵
عرفان اسلامی
ادبیات و علوم انسانی
۲۶
مترجمی زبان عربی
ادبیات و علوم انسانی
۲۷
مدیریت بازرگانی
ادبیات و علوم انسانی
۲۸
مدیریت جهانگردی - توسعه جهانگردی
ادبیات و علوم انسانی
۲۹
مدیریت سازمانهای دولتی
ادبیات و علوم انسانی
۳۰
مدیریت کسب و کار
ادبیات و علوم انسانی
۳۱
مطالعات منطقه ای
ادبیات و علوم انسانی
۳۲
آمار ریاضی
علوم پایه
۳۳
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
علوم پایه
۳۴
ریاضی محض- آنالیز
علوم پایه
۳۵
ریاضی محض- جبر
علوم پایه
۳۶
ریاضی محض - هندسه
علوم پایه
۳۷
زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی
علوم پایه
۳۸
زیست شناسی - علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری
علوم پایه
۳۹
زیست شناسی - علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی
علوم پایه
۴۰
شیمی - شیمی آلی
علوم پایه
۴۱
شیمی - شیمی فیزیک
علوم پایه
۴۲
شیمی تجزیه
علوم پایه
۴۳
شیمی- شیمی معدنی
علوم پایه
۴۴
فیزیک- اتمی و مولکولی زمینه پلاسما
علوم پایه
۴۵
فیزیک- بنیادی (نظری)
علوم پایه
۴۶
فیزیک- حالت جامد
علوم پایه
۴۷
فیزیک- هسته ای
علوم پایه
۴۸
محاسبات نرم - ساختارهای جبر منطقی
علوم پایه
۴۹
آموزش و بهسازی منابع انسانی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۰
تحقیقات آموزشی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۱
تربیت بدنی و علوم ورزشی-  فیزیولوژی ورزشی-  فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۲
تربیت بدنی و علوم ورزشی-  فیزیولوژی ورزشی-  فیزیولوژی ورزشی کاربردی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۳
روانشناسی بالینی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۴
روانشناسی عمومی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۵
روانشناسی تربیتی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۶
مدیریت ورزشی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۷
مشاوره- توانبخشی
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۸
مشاوره- خانواده
علوم تربیتی و روانشناسی
۵۹
مشاوره- شغلی
علوم تربیتی و روانشناسی
۶۰
مشاوره- مدرسه
علوم تربیتی و روانشناسی
۶۱
علوم باغبانی- سبزی کاری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۲
علوم باغبانی- گیاهان زینتی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۳
علوم و تکنولوژی بذر
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۴
علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۵
مدیریت کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۶
مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۷
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۸
مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۶۹
مهندسی کشاورزی - زراعت
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۰
مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۱
مهندسی کشاورزی - علوم خاک- بیولوژی خاک
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۲
مهندسی کشاورزی - علوم خاک- شیمی و حاصلخیزی خاک
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۳
مهندسی کشاورزی - علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۴
مهندسی کشاورزی - علوم دامی- تغذیه دام
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۵
مهندسی کشاورزی - علوم دامی- فیزیولوژی دام
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۶
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی- مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژیهای تجدید پذیر
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۷
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی- مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۸
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی- مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۹
مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۸۰
مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۸۱
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۸۲
مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۸۳
مهندسی برق - قدرت
فنی و مهندسی
۸۴
مهندسی شیمی- شیمی پیشرفته
فنی و مهندسی
۸۵
مهندسی عمران - سازه
فنی و مهندسی
۸۶
مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
فنی و مهندسی
۸۷
مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی
فنی و مهندسی
۸۸
مهندسی عمران - مهندسی زلزله
فنی و مهندسی
۸۹
مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
فنی و مهندسی
۹۰
مهندسی معماری
فنی و مهندسی
۹۱
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
فنی و مهندسی
۹۲
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
فنی و مهندسی
۹۳
مهندسی برق - الکترونیک
فنی و مهندسی
۹۴
مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی
فنی و مهندسی
۹۵
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
فنی و مهندسی
۹۶
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
فنی و مهندسی
۹۷
علوم دامی - فیزیولوژی دام
کشاورزی و منابع طبیعی مغان
۹۸
علوم زمین گرایش زمین‌شناسی اقتصادی
علوم پایه

دفعات مشاهده: 12265 بار   |   دفعات چاپ: 893 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 145 بار   |   0 نظر