هیئت ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1391 تشکیل شده است و هم اکنون دوره پنجم فعالیت خود را می گذراند. طبق بند 2-6 ماده 5 آئین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ترکیب اعضای هیئت در حال حاضر شامل 3 عضو حقوقی و 16 عضو حقیقی به شرح ذیل می باشد:

  • رئیس دانشگاه (رئیس هیئت)
  • معاون پژوهشی دانشگاه (دبیر هیئت)
  • معاون آموزشی دانشگاه
  • نمایندگان وزیر در هیئت
  • سیزده تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوعی بوده که از طریق انتخابات و با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت در این هیئت منصوب شده اند.

دوره عضویت اعضای هیئت ممیزه به مدت 2 سال از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1401/09/30می باشد.

کمیسیون‌ها

هیئت ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی شامل کمیسیون‌هایی با عناوین مشروحه ذیل متناسب با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی می‌باشد:

  • کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی
  • کمیسیون تخصصی گروه فنی مهندسی
  • کمیسیون تخصصی گروه علوم
  • کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی

متن مورد نظر
متن مورد نظر