بسمه تعالی
 انتخاب جناب آقای خاقان آزاد دبیر محترم شورای صنفی کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی  به عنوان منتخب دوم شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به ایشان و کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
 از طرف شورای صنفی دانشگاه محقق اردبیلی