علوم

گروه فیزیک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
صدیف احدپور دانشیار فیزیک AWT IMAGE
مرتضی نطاق نجفی استادیار فیزیک AWT IMAGE
جعفر برهانیان دانشیار فیزیک AWT IMAGE
علی توانا استادیار فیزیک AWT IMAGE
فرهاد ذوالفقارپور دانشیار فیزیک AWT IMAGE
ناصر سپهری جوان دانشیار فیزیک AWT IMAGE
یاشار عزیزان کلان درق دانشیار فیزیک AWT IMAGE
یوسف کمالی استادیار فیزیک AWT IMAGE
حسین محمد زاده استادیار فیزیک AWT IMAGE
داود منظوری استادیار فیزیک AWT IMAGE
قادر نجارباشی استادیار فیزیک AWT IMAGE
محمد حمدی پور استادیار فیزیک AWT IMAGE
احد صابر استادیار فیزیک AWT IMAGE
فرهاد ستاری استادیار فیزیک AWT IMAGE
مقصود سعادتی نیاری استادیار فیزیک AWT IMAGE
زهرا عبادی استادیار فیزیک AWT IMAGE
مهسا نوری اصل استادیار فیزیک AWT IMAGE
گروه شیمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
حبیب اله اسکندری دانشیار شیمی AWT IMAGE
ماندانا امیری دانشیار شیمی AWT IMAGE
غلامحسن ایمان زاده استاد شیمی AWT IMAGE
ابوالفضل بضاعت پور دانشیار شیمی AWT IMAGE
عزیز حبیبی ینگجه استاد شیمی AWT IMAGE
محمدرضا زمانلو دانشیار شیمی AWT IMAGE
داود سیف زاده دانشیار شیمی AWT IMAGE
امیر ناصر شمخالی دانشیار شیمی AWT IMAGE
مرجان عابدی استادیار شیمی AWT IMAGE
یعقوب منصوری استاد شیمی AWT IMAGE
فاروق نصیری استاد شیمی AWT IMAGE
مریم خوشکام استادیار شیمی AWT IMAGE
گروه زیست شناسی
نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی
اسداله اسدی دانشیار زیست شناسی AWT IMAGE
کمال الدین حمیدی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
مهدی رضوی دانشیار زیست شناسی AWT IMAGE
صابر زهری استاد زیست شناسی AWT IMAGE
کریم اله قاسمی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
علی رضا قاسمیان استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
سعید لطیفی نوید استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
لطفعلی معصومی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
عزت نوری زاده استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
ابوالفضل بایرامی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
علیرضا پناهی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
فریبا محمودی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
گروه زمین شناسی
نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی
غلامرضا احمدزاده استادیار زمین شناسی - پترولوژی AWT IMAGE
علی لطفی بخش استادیار زمین شناسی - اقتصادی AWT IMAGE
سیده نرگس ساداتی استادیار زمین شناسی - اقتصادی AWT IMAGE
قهرمان سهرابی استادیار زمین شناسی - اقتصادی AWT IMAGE
علیرضا روانخواه استادیار زمین شناسی - پترولوژی AWT IMAGE
گروه آمار و علوم کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود گنجی پروفسور Bayesian Statistical Inference AWT IMAGE
ولی زردشت استادیار Nonparametric Inference and Reliability Theory AWT IMAGE
قادر قاسمی مربی Commutative Algebra AWT IMAGE
مهدی اسماعیلیان استادیار آمارهای ترتیبی دنباله ای AWT IMAGE
صفر پارسی استادیار Statistical Inference and Censored date analysis AWT IMAGE
بهداد مصطفائی استادیار آمار ریاضی AWT IMAGE
دانیال میری زاده مربی معماری کامپیوتر AWT IMAGE
گروه ریاضیات و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عبداله برهانی فر استاد ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نعمت اباذری استادیار Differential Geometry AWT IMAGE
حسین عبدل زاده استادیار جبر AWT IMAGE
محمدرضا عبداله پور دانشیار آنالیز AWT IMAGE
جعفر اعظمی دانشیار جبر AWT IMAGE
نسرین اقبالی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
کاظم حق نژاد آذر دانشیار Analysis(Harmonic Analysis- operator theory AWT IMAGE
احمد خوجالی استادیار جبر AWT IMAGE
عادل کاظمی دانشیار جبر(تئوری گراف) AWT IMAGE
داریوش لطیفی دانشیار هندسه AWT IMAGE
محمد رضا مطلبی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
عباس نجاتی استاد آنالیز AWT IMAGE
احمد یوسفیان دارانی استاد جبر AWT IMAGE
ناصر زمانی استاد جبر AWT IMAGE
کمال بهمن پور دانشیار جبر AWT IMAGE
محمد ضارب نیا دانشیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نیکروز حیدری استادیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
محمدباقرفرشباف مقیمی استادیار آنالیز AWT IMAGE