رویداد های مهم
ورود به سایت

هسته ایجاد سیستم پایش برخط

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سجاد نقدی مجدر
تاریخ جذب : 98/04/15

عنوان ایده : ایجاد سیستم پایش برخط تجهیزات صنعتی مبتنی بر فناوری اینترت اشیاء
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 


CAPTCHA