اعضا - مهدی اسماعیلیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر مهدی اسماعیلیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دكتر مهدی اسماعیلیان

استادیار گروه آمار و کاربردها
m_esmaelianuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::