اعضا - اباذر اسمعلی عوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اباذر اسمعلی عوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
متولد سال 1355 روستای عور شهرستان مشگين‌شهر واقع در استان اردبيل می‌باشد. تحصیلات تا چهارم ابتدایی در روستای محـل تولـد بـوده و ادامـه تـا اخذ دیپلم در شهرستان مشگين‌شهر به انجام رسيده است. سال 1374 وارد دانشگاه گرگان در رشـته‌ی تکنولـوژی مرتـع و آبخـيزداری شـده، در ســال 1376 در مقطع کارشناسی ناپيوسته‌ی رشته‌ی مهندسی مرتع و آبخيزداری دانشگاه یزد پذیرفته شده، در سال 1379 پس از قبولـی در مقطـع کارشناسی ارشـد بـا رتبه‌ی اول در رشته‌ی آبخيزداری وارد دانشگاه تهران شده و دوره‌ی دکتری را نيز در ادامه‌ی همان رشته در دانشگاه تهران ادامه داده و در تير ماه 1386 تحصيلات دکتری را در رشته‌ی علوم و مهندسی آبخيزداری به اتمام رسانيده و عضو هيأت علمی دانشگاه محقق اردبيلی شده است. از سـال 1381 پس از اخذ بورسيه‌ی دانشگاه محقق اردبيلی مشغول تدریس و تحقیق می‌باشد.
:: ::