اعضا - هاتف حاضری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هاتف حاضری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر هاتف حاضری

استادیار مدیریت و اقتصاد
hatef_hazeriyahoo.com

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::