اعضا - قهرمان سهرابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر قهرمان سهرابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر قهرمان سهرابی

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
q_sohrabiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::