اعضا - سجاد حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر سجاد حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

تاریخ، فرهنگ و تمدن قفقاز و آسیای مرکزی 

  تاریخ، فرهنگ و تمدن عثمانی

 تاریخ ایران دوره صفویه

 تاریخ ایران دوره قاجاریه

 تاریخ اجتماعی ایران

تاریخنگاری

جغرافیای تاریخی

 تاریخ محلی

  مطالعات تاریخی میکروهیستوری و ماکرو هیستوری

پژوهش های مرتبط با نسخ خطی، اسناد و مدارک آرشیوی ایران، عثمانی، قفقاز و آسیای مرکزی 

:: ::