مدیریت تحصیلات تکمیلی- راهنمای نگارش پایان‌نامه و رساله
راهنمای تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=21.2816.4162.fa
برگشت به اصل مطلب