ورود به سایت

مدیران گروه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر اسداله اسدی

مدیر گروه زیست شناسی

asadyuma.ac.ir

دکتر احد صابر

مدیر گروه فیزیک
a_saberuma.ac.ir

دکتر مرجان عابدی

مدیر گروه شیمی

mabediuma.ac.ir

************************************

*******************************

******************************

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر بهدادمصطفایی

مدیر گروه آمار و علوم کامپیوتر

behdad.mostafaiyuma.ac.ir

دکتر علی لطفی بخش

مدیر گروه زمین شناسی

lotfibakhshuma.ac.ir

دکتر نیکروز حیدری

مدیر گروه ریاضیات و کاربردها

n.heidariuma.ac.ir