ورود به سایت

مدیران گروه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر اسداله اسدی

مدیر گروه زیست شناسی

asadyuma.ac.ir

دکتر علی توانا

مدیر گروه فیزیک
tavanauma.ac.ir

دکتر مرجان عابدی

مدیر گروه شیمی

mabediuma.ac.ir

************************************

*******************************

******************************

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر مهدی اسماعیلیان

مدیر گروه آمار و علوم کامپیوتر

esmailianuma.ac.ir

دکتر علی لطفی بخش

مدیر گروه زمین شناسی

lotfibakhshuma.ac.ir

دکتر جعفر اعظمی

مدیر گروه ریاضیات و کاربردها

azamiuma.ac.ir