شماره تماس های ضروری

 | تاریخ ارسال: 1400/8/19 - 09:37 | 
شماره تلفن‌های ضروری دانشکده‌ها
( کد استان اردبیل: ۰۴۵ )
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر علیرضا قنبری رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۷
دکتر جوانشیر عزیزی معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۹
آقای عزیز جماعتی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۷
دکتر سلیم فرزانه مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۳۱۵۰۵۱۵۸
دکتر رئوف مصطفی زاده مدیر گروه مرتع و آبخیزداری ۳۱۵۰۵۱۵۰
دکتر بیتا معزی پور مدیر گروه صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی ۳۱۵۰۵۱۰۶
دکتر رقیه جهدی مدیر گروه علوم و مهندسی جنگل ۳۱۵۰۵۱۶۷
دکتر مهدی حسن پور مدیر گروه گیاهپزشکی ۳۱۵۰۵۱۰۴
دکتر موسی ترابی مدیر گروه باغبانی و فضای سبز ۳۱۵۰۵۱۱۴
دکتر نعمت هدایت مدیر گروه علوم دامی ۳۱۵۰۵۱۷۲
دکتر غلامحسین شاهقلی مدیر گروه بیوسیستم و مکانیزاسیون ۳۱۵۰۵۰۷۲
دکتر یونس زاهدی مدیر گروه صنایع غذایی ۳۱۵۰۵۱۷۰
دکتر محمد رضا نیکپور مدیر گروه مهندسی آب ۳۱۵۰۵۰۷۳
دکتر حسین شهاب مدیر گروه علوم و مهندسی خاک ۳۱۵۰۵۰۷۷
آقای عسگر رضایی رییس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۱۶۲
خانم اشرف شمس آذر کارشناس گروههای بیوسیستم و مکانیزاسیون -گیاهپزشکی - مهندسی خاک ۳۱۵۰۵۱۶۵

خانم زهرا ایمانزاده کارشناس گروههای علوم دامی- مهندسی آب - صنایع غذایی- علوم جنگل- صنایع چوب و کاغذ- علوم طبیعت ۳۱۵۰۵۱۶۵
آقای مسعود موسوی کارشناس گروههای باغبانی و فضای سبز- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۳۱۵۰۵۱۶۲
آقای اژدر مصروفی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۳
 
 
 
دانشکده فنی و مهندسی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر هادی غائبی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۱
آقای دکتر وحید اکرمی معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۷۱۹
آقای حامد قاسمی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۰
آقای دکتر امین قنادی اصل مدیرگروه مهندسی عمران ۳۱۵۰۵۷۴۰
آقای دکتر هادی غائبی مدیر گروه مهندسی مکانیک ۳۱۵۰۵۷۱۷
آقای دکتر بهروز میرزایی مدیر گروه مهندسی شیمی ۳۱۵۰۵۷۱۶
آقای دکتر جواد جاویدان مدیر گروه مهندسی برق­وکامپیوتر ۳۱۵۰۵۷۱۴
آقای دکتر توحید حاتمی مدیر گروه مهندس معماری ۳۱۵۰۵۷۷۱
آقای محمد عبدالهی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۷۰۹
آقای شاهین ایزدی کارشناس گروه مهندسی عمران و  مهندسی معماری ۳۱۵۰۵۷۸۹
خانم زهرا دلگشا کارشناس گروه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی ۳۱۵۰۵۷۹۱
آقای محسن حسینی­تبار کارشناس گروه مهندسی برق ­­وکامپیوتر ۳۱۵۰۵۷۹۰
آقای حمید رضا اقبالی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۳
 
دانشکده علوم
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر عبداله برهانی فر رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۷
آقای دکتر جعفر برهانیان معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۸
خانم شیرین دلشاد مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۷
آقای دکتر احد صابر مدیر گروه فیزیک ۳۱۵۰۵۱۷۸
خانم دکتر مرجان عابدی مدیر گروه شیمی ۳۱۵۰۵۱۹۲
آقای دکتر علی لطفی بخش مدیر گروه زمین شناسی ۳۱۵۰۵۲۳۱
آقای دکتر اسداله اسدی مدیر گروه زیست شناسی ۳۱۵۰۵۱۸۷
آقای دکتر بهداد مصطفایی مدیر گروه آمار و کاربردها ۳۱۵۰۵۹۲۹
آقای دکتر نیکروز حیدری مدیر گروه ریاضیات و کاربردها ۳۱۵۰۵۹۱۸
خانم فریده صلاتی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۲۲۲
آقای غلامرضا حبیب زاده کارشناس رشته های ریاضی و آمار ۳۱۵۰۵۳۶۶
خانم رحیمه قربانی کارشناس رشته های زیست و زمین ۳۱۵۰۵۳۶۴
خانم مریم رنجبر کارشناس رشته های شیمی و فیزیک ۳۱۵۰۵۳۶۵
خانم تهمینه نامی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۹۳
 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۱
آقای دکتر جواد گرجامی معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۲
آقای رامین نصرتی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۰
خانم دکتر افسانه سعیداختر مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی ۳۱۵۰۵۵۱۸
آقای دکترعادل آزاد دل مدیر گروه زبان و ادبیات عربی ۳۱۵۰۵۵۰۶
آقای دکترامین نواختی مقدم مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی ۳۱۵۰۵۵۱۴
  مدیر گروه ادیان،عرفان و فلسفه ۳۱۵۰۵۵۱۳
خانم سولماز امیر راشد مدیر گروه هنر ۳۱۵۰۵۱۴۴
آقای دکترخدابخش اسداللهی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ۳۱۵۰۵۵۲۹
آقای بهمن قره خانی کارشناس گروههای زبان انگلیسی،زبان وادبیات فارسی،زبان و ادبیات عربی ۳۱۵۰۵۵۳۷
آقای علی برنجی

کارشناس گروههای ادیان و عرفان و فلسفه،حقوق و علوم سیاسی ۳۱۵۰۵۵۳۶
خانم عظیمی کارشناس گروه هنر ۳۱۵۰۵۵۸۰
خانم لیلا قریشی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۵۲۰
 
 
 
 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر محمد نریمانی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۵
آقای دکتر اسماعیل صدری معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۴
آقای مهرداد حسن زاده مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۶
آقای دکتر مهرداد محرم زاده مدیر گروه تربیت بدنی ۳۱۵۰۵۶۲۷
آقای دکتر سیف اله آقاجانی مدیر گروه روانشناسی ۳۱۵۰۵۶۲۹
آقای دکتر حسین قمری مدیر گروه مشاوره ۳۱۵۰۵۶۱
آقای دکتر تقی اکبری مدیر گروه علوم تربیتی ۳۱۵۰۵۶۲۰
آقای جواد پیرزاده کارشناس آموزش دانشکده ۳۱۵۰۵۶۱۰
خانم نگار ظهری کارشناس آموزش دانشکده ۳۱۵۰۵۶۱۰
آقای عظیم امیدوار کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۳
 
دانشکده علوم اجتماعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر بهرام ایمانی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۰
خانم دکتر صیاد اصغری معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۴
آقای جبرائیل نهاری مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۱
آقای دکتر جعفر آقازاده مدیر گروه تاریخ و جامعه شناسی ۳۱۵۰۵۹۸۹
آقای دکتر اردشیر جوانمردزاده مدیر گروه باستان شناسی ۳۱۵۰۵۹۹۲
آقای دکتر منصور رحمتی مدیر گروه جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی ۳۱۵۰۵۹۸۶
آقای دکتر صیاد اصغری مدیر گروه جغرافیای طبیعی ۳۱۵۰۵۹۹۰
آقای دکتر عبدالرحیم هاشمی مدیر گروه علوم اقتصادی ۳۱۵۰۵۹۶۵
آقای دکتر حبیب ابراهیم پور مدیر گروه مدیریت دولتی و گردشگری ۳۱۵۰۵۹۸۲
آقای دکتر قاسم زارعی مدیر گروه مدیریت بازرگانی ۳۱۵۰۵۹۸۷
آقای علی مرادی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۹۹۶
  کارشناس آموزش ۳۱۵۰۵۹۹۵
آقای محمد هاشمی کارشناس آموزش ۳۱۵۰۵۹۶۹
خانم زینب عابدینی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۹۹۳
 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر اصغر عبادی رئیس دانشکده ۳۲۷۱۶۰۴۲
آقای دکتر وحید واحدی تیکمه داش معاون آموزشی دانشکده ۳۲۷۱۵۶۷۲
  مسئول دفتر دانشکده ۳۲۷۱۵۹۶۱
آقای دکتر یاسر حسینی مدیر گروه مهندسی و فناوری کشاورزی ۳۲۷۱۵۸۷۸
آقای دکتر طاهر یلچی مدیر گروه تولدات دامی ۳۲۷۱۵۴۱۸
  مدیر گروه تولیدات گیاهی ۳۲۷۱۶۰۶۲
آقای جبرائیل عشایری کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۷۱۵۶۷۴
 
دانشکده فناوری‌های نوین نمین
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر فرزاد صداقتی رئیس دانشکده ۳۲۳۲۴۰۴۵
آقای دکتر حمید صفوی معاون آموزشی دانشکده ۳۲۳۲۴۰۴۴
آقای پیام عزیزیان مسئول دفتر دانشکده ۳۲۳۲۲۹۵۳
خانم دکتر مریم معاضدی مدیر گروه علوم مهندسی و مهندسی اپتیک و لیزر ۳۲۳۲۵۵۰۱
آقای محمدرضا فرخی کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۳۲۳۶۲۲
خانم اعظم قدیری کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۳۲۳۶۲۲
 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر حبیب مارالیان رئیس دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۲
آقای دکتر علی شاهی قره لر معاون آموزشی دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۴
  مسئول دفتر دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۲
آقای دکتر علی شاهی قره لر مدیر گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی ۳۲۵۴۵۶۲۴
خانم صدیقه میرزاده کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۴
 
شماره تلفن‌های معاونت ها و حوزه ستادی
حوزه ریاست و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر یونس پوربیرامی مدیر حوزه ریاست ۳۱۵۰۵۰۰۴
آقای دکتر علی ناصرمنش مدیر حراست ۳۱۵۰۵۰۱۰
آقای دکتر حسین محسنی مدیر نظارت و ارزیابی ۳۱۵۰۵۰۳۹
آقای کمال نیکوزاد رئیس دفتر رئیس دانشگاه ۲ - ۳۱۵۰۵۰۰۱
آقای احد اقبالی رئیس اداره روابط عمومی ۳۱۵۰۵۰۰۵
آقای رسول ارشادی فرد مسئول دفتر حوزه ریاست ۳۱۵۰۵۰۰۴
آقای غلامرضا یوسفی فعال مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ۳۱۵۰۵۰۰۷
آقای دکتر محمد تقی آل ابراهیم رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین الملل ۳۱۵۰۵۸۰۲
خانم رویا راثی زاده دفتر آکادمی زبان دانشگاه ۳۱۵۰۵۳۵۷
آقای موسی مکانی رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر ۳۱۵۰۵۰۳۴
آقای دکتر نعمت هدایت رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور ۳۳۵۲۱۹۴۳
 
معاونت پژوهش و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر داود سیف زاده معاون ۳۱۵۰۵۳۳۰
آقای مهران شیرخانقاه مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۳۳۰
آقای دکتر یوسف عباس‌پور مدیر پژوهشی ۳۱۵۰۵۳۱۹
آقای دکتر شهرام جمالی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۱۵۰۵۸۰۴
آقای دکتر حبیب شهبازی رئیس کتابخانه مرکزی ۳۱۵۰۵۷۸۷
آقای دکتر مهدی اسکندرزاده اصل رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی ۳۱۵۰۵۳۲۰
آقای دکتر علی نعمت‌اله زاده رئیس آزمایشگاه مرکزی ۳۱۵۰۵۳۳۴
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر عباس فنی اصل معاون ۳۱۵۰۵۳۱۷
آقای منصور فلاحتی مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۳۱۸
آقای دکتر عادل آزاددل مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ۳۱۵۰۵۲۷۱
آقای دکتر علی روشنیان فرد مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ۳۱۵۰۵۲۷۰
  کارشناسان انجمن‌های علمی ۳۱۵۰۵۲۷۲
خانم سولماز عادل کانون‌های فرهنگی ۳۱۵۰۵۲۷۵
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر قادر قاسمی معاون ۳۱۵۰۵۳۱۸
آقای منصور فلاحتی مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۳۱۸
۳۳۵۱۲۲۰۵
آقای دکتر محمد باشکوه مدیرامور آموزشی ۳۱۵۰۵۳۰۱
آقای دکتر فرهاد ذوالفقارپور مدیر تحصیلات تکمیلی ۱۶-۳۱۵۰۵۳۱۵
آقای دکتر عبدالمجید دژم خوی مدیر استعدادهای درخشان و برنامه ریزی آموزشی ۳۱۵۰۵۳۱۳
۳۱۵۰۵۳۴۸
آقای اسدالله نظرزاده اداره ثبت نام ۳۱۵۰۵۳۰۵
آقای علی نیک نژاد

آقای رسول علیزاده
امور نظام وظیفه

رئیس اداره فارغ التحصیلان

۳۱۵۰۵۳۰۶

۳۱۵۰۵۳۱۲-۳۱۵۰۵۳۳۱
 

معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای دکتر اسماعیل گلی معاون ۳۱۵۰۵۲۹۷
خانم بشیری مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۲۹۷
آقای دکتر  شیخ الاسلامی مـدیـر امور دانشجـویـی ۳۱۵۰۵۲۹۹
آقای جعفر مجیدپور رییس اداره امور خوابگاههای برادران ۳۱۵۰۵۲۹۵
خانم رباب بخشایش رییس اداره امور خوابگاههای خواهران ۳۱۵۰۵۲۵۸
آقای یوسف نعمت اللهی رییس اداره رفاه و امور دانشحویی ۳۱۵۰۵۲۹۱
خانم دکتر فاطمه قنادی اصل رئیس مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی ۳۱۵۰۵۲۵۵
آقای دکتر امیرعلی جعفرنژاد مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه ۳۳۵۲۰۲۵۶
 
معاونت اداری و مالی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
            آقای دکتر تقی اکبری معاون ۳۱۵۰۵۰۰۳
آقای رسول ارشادی فرد مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۰۰۳
آقای خاقان آزاد مدیر اداری ۳۱۵۰۵۰۲۰
آقای دکتر بهزاد قربانی مدیر مالی ۳۱۵۰۵۰۱۵
آقای رسول الیاسیان مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۳۱۵۰۵۰۵۷
آقای نقی مالوفی مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات ۳۱۵۰۵۰۳۷
 
اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
            آقای حسن زمانی مسئول مخابرات ۳۱۵۰۵۰۰۰
  نگهبانی درب اصلی دانشگاه ۵۲-۳۱۵۰۵۰۵۱

شماره های پشتیبانان فنی آموزش مجازی دانشگاه

 

دفعات مشاهده: 1293 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر