شماره تماس های ضروری

 | تاریخ ارسال: 1400/8/19 - 09:37 | 
شماره تلفن‌های ضروری دانشکده‌ها
( کد استان اردبیل: ۰۴۵ )
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر قویدل رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۷
دکتر جوانشیر عزیزی معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۹
آقای عزیز جماعتی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۱۴۷
دکتر سلیم فرزانه مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۳۱۵۰۵۱۵۸
دکتر رئوف مصطفی زاده مدیر گروه مرتع و آبخیزداری ۳۱۵۰۵۱۵۰
دکتر بیتا معزی پور مدیر گروه صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی ۳۱۵۰۵۱۰۶
دکتر رقیه جهدی مدیر گروه علوم و مهندسی جنگل ۳۱۵۰۵۱۶۷
دکتر مهدی حسن پور مدیر گروه گیاهپزشکی ۳۱۵۰۵۱۰۴
دکتر موسی ترابی مدیر گروه باغبانی و فضای سبز ۳۱۵۰۵۱۱۴
دکتر نعمت هدایت مدیر گروه علوم دامی ۳۱۵۰۵۱۷۲
دکتر غلامحسین شاهقلی مدیر گروه بیوسیستم و مکانیزاسیون ۳۱۵۰۵۰۷۲
دکتر یونس زاهدی مدیر گروه صنایع غذایی ۳۱۵۰۵۱۷۰
دکتر محمد رضا نیکپور مدیر گروه مهندسی آب ۳۱۵۰۵۰۷۳
دکتر حسین شهاب مدیر گروه علوم و مهندسی خاک ۳۱۵۰۵۰۷۷
آقای عسگر رضایی رییس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۱۶۲
خانم اشرف شمس آذر کارشناس گروههای بیوسیستم و مکانیزاسیون -گیاهپزشکی - مهندسی خاک ۳۱۵۰۵۱۶۵

خانم زهرا ایمانزاده کارشناس گروههای علوم دامی- مهندسی آب - صنایع غذایی- علوم جنگل- صنایع چوب و کاغذ- علوم طبیعت ۳۱۵۰۵۱۶۵
آقای مسعود موسوی کارشناس گروههای باغبانی و فضای سبز- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۳۱۵۰۵۱۶۲
آقای اژدر مصروفی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۳
 
 
 
دانشکده فنی و مهندسی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر امین قلی­زاد رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۱
دکتر مهدی نوشیار معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۷۱۹
آقای حامد قاسمی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۰
دکتر اکبر صفرزاده مدیرگروه مهندسی عمران ۳۱۵۰۵۷۴۰
دکتر هادی غائبی مدیر گروه مهندسی مکانیک ۳۱۵۰۵۷۱۷
دکتر بهروز میرزایی مدیر گروه مهندسی شیمی ۳۱۵۰۵۷۱۶
دکتر جواد جاویدان مدیر گروه مهندسی برق­وکامپیوتر ۳۱۵۰۵۷۱۴
دکتر توحید حاتمی مدیر گروه مهندس معماری ۳۱۵۰۵۷۷۱
آقای محمد عبدالهی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۷۰۹
آقای شاهین ایزدی کارشناس گروه مهندسی عمران و  مهندسی معماری ۳۱۵۰۵۷۸۹
خانم زهرا دلگشا کارشناس گروه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی ۳۱۵۰۵۷۹۱
آقای محسن حسینی­تبار کارشناس گروه مهندسی برق ­­وکامپیوتر ۳۱۵۰۵۷۹۰
آقای حمید رضا اقبالی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۷۲۳
 
دانشکده علوم
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر عبداله برهانی فر رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۷
دکتر فریبا محمودی معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۸
خانم شیرین دلشاد مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۱۷۷
دکتر احد صابر مدیر گروه فیزیک ۳۱۵۰۵۱۷۸
دکتر مرجان عابدی مدیر گروه شیمی ۳۱۵۰۵۱۹۲
دکتر علی لطفی بخش مدیر گروه زمین شناسی ۳۱۵۰۵۲۳۱
دکتر اسداله اسدی مدیر گروه زیست شناسی ۳۱۵۰۵۱۸۷
دکتر مهدی اسماعیلیان مدیر گروه آمار و کاربردها ۳۱۵۰۵۹۲۹
دکتر نیکروز حیدری مدیر گروه ریاضیات و کاربردها ۳۱۵۰۵۹۱۸
خانم فریده صلاتی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۲۲۲
آقای غلامرضا حبیب زاده کارشناس رشته های ریاضی و آمار ۳۱۵۰۵۳۶۶
خانم رحیمه قربانی کارشناس رشته های زیست و زمین ۳۱۵۰۵۳۶۴
خانم مریم رنجبر کارشناس رشته های شیمی و فیزیک ۳۱۵۰۵۳۶۵
خانم تهمینه نامی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۱۹۳
 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۱
دکتر حسین محسنی معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۲
آقای رامین نصرتی مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۵۱۰
دکتر توحید صیامی مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی ۳۱۵۰۵۵۱۸
دکترعادل آزاد دل مدیر گروه زبان و ادبیات عربی ۳۱۵۰۵۵۰۶
دکترامین نواختی مقدم مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی ۳۱۵۰۵۵۱۴
دکترعلی غفاری مدیر گروه ادیان،عرفان و فلسفه ۳۱۵۰۵۵۱۳
خانم سولماز امیر راشد مدیر گروه هنر ۳۱۵۰۵۱۴۴
دکترخدابخش اسداللهی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ۳۱۵۰۵۵۲۹
آقای بهمن قره خانی کارشناس گروههای زبان انگلیسی،زبان وادبیات فارسی،زبان و ادبیات عربی ۳۱۵۰۵۵۳۷
آقای علی برنجی

کارشناس گروههای ادیان و عرفان و فلسفه،حقوق و علوم سیاسی ۳۱۵۰۵۵۳۶
خانم عظیمی کارشناس گروه هنر ۳۱۵۰۵۵۸۰
خانم لیلا قریشی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۵۲۰
 
 
 
 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر محمد نریمانی رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۵
دکتر اسماعیل صدری معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۴
آقای مهرداد حسن زاده مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۶
دکتر مهرداد محرم زاده مدیر گروه تربیت بدنی ۳۱۵۰۵۶۲۷
دکتر سیف اله آقاجانی مدیر گروه روانشناسی ۳۱۵۰۵۶۲۹
دکتر حسین قمری مدیر گروه مشاوره ۳۱۵۰۵۶۱
دکتر تقی اکبری مدیر گروه علوم تربیتی ۳۱۵۰۵۶۲۰
آقای جواد پیرزاده کارشناس آموزش دانشکده ۳۱۵۰۵۶۱۰
خانم نگار ظهری کارشناس آموزش دانشکده ۳۱۵۰۵۶۱۰
آقای عظیم امیدوار کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۶۲۳
 
دانشکده علوم اجتماعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر محمد حسن زاده رئیس دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۰
دکتر فریبا اسفندیاری معاون آموزشی دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۴
آقای جبرائیل نهاری مسئول دفتر دانشکده ۳۱۵۰۵۹۸۱
دکتر جعفر آقازاده مدیر گروه تاریخ و جامعه شناسی ۳۱۵۰۵۹۸۹
دکتر اردشیر جوانمردزاده مدیر گروه باستان شناسی ۳۱۵۰۵۹۹۲
دکتر منصور رحمتی مدیر گروه جغرافیای برنامه ریزی شهری و روستایی ۳۱۵۰۵۹۸۶
دکتر صیاد اصغری مدیر گروه جغرافیای طبیعی ۳۱۵۰۵۹۹۰
دکتر عبدالرحیم هاشمی مدیر گروه علوم اقتصادی ۳۱۵۰۵۹۶۵
دکتر حبیب ابراهیم پور مدیر گروه مدیریت دولتی و گردشگری ۳۱۵۰۵۹۸۲
دکتر قاسم زارعی مدیر گروه مدیریت بازرگانی ۳۱۵۰۵۹۸۷
آقای علی مرادی رئیس اداره آموزش ۳۱۵۰۵۹۹۶
آقای رامین نصرتی کارشناس آموزش ۳۱۵۰۵۹۹۵
آقای محمد هاشمی کارشناس آموزش ۳۱۵۰۵۹۶۹
خانم زینب عابدینی کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ۳۱۵۰۵۹۹۳
 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر اصغر عبادی رئیس دانشکده ۳۲۷۱۶۰۴۲
دکتر وحید واحدی تیکمه داش معاون آموزشی دانشکده ۳۲۷۱۵۶۷۲
  مسئول دفتر دانشکده ۳۲۷۱۵۹۶۱
دکتر یاسر حسینی مدیر گروه مهندسی و فناوری کشاورزی ۳۲۷۱۵۸۷۸
دکتر طاهر یلچی مدیر گروه تولدات دامی ۳۲۷۱۵۴۱۸
  مدیر گروه تولیدات گیاهی ۳۲۷۱۶۰۶۲
جبرائیل عشایری کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۷۱۵۶۷۴
 
دانشکده فناوری‌های نوین نمین
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر فرزاد صداقتی رئیس دانشکده ۳۲۳۲۴۰۴۵
دکتر حمید صفوی معاون آموزشی دانشکده ۳۲۳۲۴۰۴۴
پیام عزیزیان مسئول دفتر دانشکده ۳۲۳۲۲۹۵۳
دکتر مریم معاضدی مدیر گروه علوم مهندسی و مهندسی اپتیک و لیزر ۳۲۳۲۵۵۰۱
آقای محمدرضا فرخی کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۳۲۳۶۲۲
خانم اعظم قدیری کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۳۲۳۶۲۲
 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر حبیب مارالیان رئیس دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۲
دکتر علی شاهی قره لر معاون آموزشی دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۴
  مسئول دفتر دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۲
دکتر علی شاهی قره لر مدیر گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی ۳۲۵۴۵۶۲۴
خانم صدیقه میرزاده کارشناس آموزش دانشکده ۳۲۵۴۵۶۲۴
 
شماره تلفن‌های معاونت ها و حوزه ستادی
حوزه ریاست و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر علی خالق خواه مدیر حوزه ریاست ۳۱۵۰۵۰۰۴
دکتر علی ناصرمنش مدیر حراست ۳۱۵۰۵۰۱۰
دکتر فرزاد میرزایی مدیر نظارت و ارزیابی ۳۱۵۰۵۰۳۹
آقای کمال نیکوزاد رئیس دفتر رئیس دانشگاه ۲ - ۳۱۵۰۵۰۰۱
آقای احد اقبالی رئیس اداره روابط عمومی ۳۱۵۰۵۰۰۵
آقای مهدی جهانبخش مسئول دفتر حوزه ریاست ۳۱۵۰۵۰۰۴
آقای غلامرضا یوسفی فعال مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات ۳۱۵۰۵۰۰۷
دکتر محمد تقی آل ابراهیم رئیس گروه همکاری‌های علمی و بین الملل ۳۱۵۰۵۸۰۲
خانم رویا راثی زاده دفتر آکادمی زبان دانشگاه ۳۱۵۰۵۳۵۷
آقای موسی مکانی رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر ۳۱۵۰۵۰۳۴
دکتر برومند صلاحی رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور ۳۳۵۲۱۹۴۳
 
معاونت پژوهش و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر داود سیف زاده معاون ۳۱۵۰۵۳۳۰
آقای مهران شیرخانقاه مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۳۳۰
دکتر یوسف عباس‌پور مدیر پژوهشی ۳۱۵۰۵۳۱۹
دکتر شهرام جمالی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۱۵۰۵۸۰۴
دکتر حبیب شهبازی رئیس کتابخانه مرکزی ۳۱۵۰۵۷۸۷
دکتر مهدی داوری رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی ۳۱۵۰۵۳۲۰
دکتر علی نعمت‌اله زاده رئیس آزمایشگاه مرکزی ۳۱۵۰۵۳۳۴
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر عباس فنی اصل معاون ۳۱۵۰۵۳۱۷
آقای منصور فلاحتی مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۳۱۸
دکتر کیوان بهجو مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ۳۱۵۰۵۲۷۱
دکتر معراج شرری مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ۳۱۵۰۵۲۷۰
  کارشناسان انجمن‌های علمی ۳۱۵۰۵۲۷۲
خانم سولماز عادل کانون‌های فرهنگی ۳۱۵۰۵۲۷۵
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر ترحم مصری معاون ۳۱۵۰۵۳۱۸
آقای منصور فلاحتی مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۳۱۸
۳۳۵۱۲۲۰۵
دکتر محمد باشکوه مدیرامور آموزشی ۳۱۵۰۵۳۰۱
دکتر فرهاد ذوالفقارپور مدیر تحصیلات تکمیلی ۱۶-۳۱۵۰۵۳۱۵
دکتر بهرام فتحی گروه استعدادهای درخشان و برنامه ریزی آموزشی ۳۱۵۰۵۳۱۳
۳۱۵۰۵۳۴۸
آقای اسدالله نظرزاده اداره ثبت نام ۳۱۵۰۵۳۰۵
آقای علی نیک نژاد امور نظام وظیفه ۳۱۵۰۵۳۰۶
 
معاونت دانشجویی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر معرفت سیاهکوهیان معاون ۳۱۵۰۵۲۹۷
خانم بشیری مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۲۹۷
دکتر  شیخ الاسلامی مـدیـر امور دانشجـویـی ۳۱۵۰۵۲۹۹
آقای جعفر مجیدپور رییس اداره امور خوابگاههای برادران ۳۱۵۰۵۲۹۵
خانم رباب بخشایش رییس اداره امور خوابگاههای خواهران ۳۱۵۰۵۲۵۸
آقای یوسف نعمت اللهی رییس اداره رفاه و امور دانشحویی ۳۱۵۰۵۲۹۱
دکتر فاطمه قنادی اصل رئیس مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی ۳۱۵۰۵۲۵۵
دکتر امیرعلی جعفرنژاد مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه ۳۳۵۲۰۲۵۶
 
معاونت اداری و مالی
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
            دکتر اردوان قربانی معاون ۳۱۵۰۵۰۰۳
آقای مهدی جهان‌بخش مسئول دفتر ۳۱۵۰۵۰۰۳
آقای سیدناصر هاشمی مدیر اداری ۳۱۵۰۵۰۲۰
دکتر بهزاد قربانی مدیر مالی ۳۱۵۰۵۰۱۵
آقای رسول الیاسیان مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۳۱۵۰۵۰۵۷
آقای نقی مالوفی مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات ۳۱۵۰۵۰۳۷
 
اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
            آقای حسن زمانی مسئول مخابرات ۳۱۵۰۵۰۰۰
  نگهبانی درب اصلی دانشگاه ۵۲-۳۱۵۰۵۰۵۱
 
 
شماره های پشتیبانان فنی آموزش مجازی دانشگاه

 

دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر