ورود به سایت

علی روشنیان فرد

 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 - 11:07 | 
علی روشنیان فرد
دکتری رباتیک در کشاورزی – دانشگاه هوکایدو ژاپن
استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی
پروفایل (https://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=۱&mod=scv&cv=۱۹۱۷)

اهم وظایف:
  • اداره امور مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی طبق اساسنامه، آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی مرکز
  • تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها، آئین نامه‌ها و شیوه نامه اجرایی و ساختار مرکز نوآوری و تصویب آنها در مراجع ذیربط
  • ساماندهی واحدهای تأیید شده توسط شورا در مرکز نوآوری
  • هدایت، ارزیابی و نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای نوآوری مستقر در مرکز برای حصول اطمینان از فعالیتها و دستاوردها منطبق با طرح پیشنهادی مصوب در شورا
  • ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای نوآوری از طریق ارائه خدمات مورد اشاره
  • برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز نوآوری
  • تلاش در جهت فراهم آوردن حمایت‌های مالی و غیر مالی مازاد جهت تسریع در روند رشد واحدهای مستقر
  • تهیه و تنظیم بودجه سالانه مورد نیاز و ارائه به شورای مرکز
  • بررسی شایستگی مجموعه‌های متقاضی جهت پذیرش، دریافت خدمات، استقرار و تمدید استقرار در مرکز
  • ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز به شورای مرکز