پروژه زیر ساخت خوابگاه متاهلی حاج نوری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 - 09:43 | 
تداوم روند فعالیت های عمرانی  زیر ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلی خیّرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اربیلی