اهداف

 | تاریخ ارسال: 1399/10/16 - 12:28 | 
  1. شناسایی موسسات خیرین بین المللی  که هدف آنها توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته است.
  2. تصویب پایان نامه در رشته اقتصاد برای بررسی  چگونگی راه های جذب خیرین در امر خوابگاه سازی
  3. تلاش برای دسترسی  به بانک اطلاعات خیرین در صورت وجود
  4. تلاش برای برقرای ارتباط با سفارت خانه های کشور قطر و کویت و کشور عرب دوست برای جذب کمک خیرین با همکاری روابط بیین المل دانشگاه و استاتید رشته زبان عربی
  5. شناسایی خیرین اردبیلی  در داخل و خارج از کشور  بویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا