ورود به سایت

پرسش‌های متداول اداره صندوق رفاه دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/16 - 09:53 | 
۱- تاریخ ارائه در خواست وام ؟
جواب : در اوائل شروع  هر ترم طبق بخشنامه صندوق رفاه اطلاعیه صادر می شود و در سایت دانشگاه (اطلاعیه دانشجویی) بارگذاری می گرددو توسط روابط عمومی اطلاع رسانی  می گردد.
برای حل مشکلات پیش آمده در خصوص ورود به پرتال دانشجوی (http://bp.swf.ir)،ثبت نامه وام، تسویه حساب ، عدم ثبت واریزی در پرونده دانشجو، وغیره.. جواب : دانشجو می تواند با کارشناس رفاه دانشجوی دانشکده خود تماس بگیرد 
دانشکده فنی مهندسی آقای عزیز زاده۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵، دانشکده علوم پایه خانم سوقی ۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴، دانشکده علوم اجتماعی خانم رضائی ۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۴، دانشکده کشاورزی خانم نخستین ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳، دانشکده ادبیات آقای صادقی۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷، دانشکده علوم تربیتی ۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵در صورت نیاز رئیس اداره رفاه ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱

مراحل ثبت نام وام دانشجوی ؟
جواب :تمامی مراحل ثبت نام و تحویل مدارک غیر حضوری از طریق پروتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت نام وام وارسال مدارک از طریق سیستم گلستان آموزش دانشگاه می باشد.
مراحل اجرائی:
الف :تشکیل پرونده در پروتال دانشجوی صندوق رفاه http://bp.swf.ir
ب :تماس با کارشناس رفاه دانشجوی دانشکده و ارائه شماره حساب و شماره شبا خود در یکی از شعب بانک تجارت 
ج : مراجعه دوباره به پروتال دانشجویی صندوق رفاه http://bp.swf.irو ثبت وام مورد نظر خود
د :ارسال تعهد محضری تکمیل شده در دفتر اسنادرسمی و کپی حکم استخدامی ضامن که کارمند رسمی یا پیمانی  می باشد(در صورت بازنشستگی بایدحکم بازنشستگی و گواهی کسر حقوق ) و مدارک لازم در خصوص وام های ضروری،ودیعه مسکن ،ازدواج ، ویژه دکتری، ضروری ویژه دکتری ،از طریق سیستم گلستان (پیش خدمت) منو در خواست های دانشجویی(آموزشی و دانشجویی) راهنمای گام به گام تصویری

نحوه تسویه حساب دانشجویان؟
کلیه مراحل تسویه حساب به صورت غیر حضوری انجام می گیرد.
مراحل تسویه حساب :
الف : مراجعه دانشجو به آموزش دانشکده  (در صورت استفاده نکردن از خوابگاه و وام دانشجوی ) پایان مرحله تسویه حساب
ب : تماس با کارشناس خوابگاه سپس  تماس با کارشناس رفاه دانشجویی دانشکده (دانشجویانی که فقط از خوابگاه استفاده کرده باشند) مراجعه به پروتال  دانشجویی صندوق رفاه http://bp.swf.ir درخواست  تسویه حساب نماید. 
 ج : دانشجویانی که از وام دانشجویی استفاده کرده باشند. پس از تماس با کارشناس باید نسبت به پرداخت ۱۰در صد کل وام اخذ کرده و در اطلاع دادن به کارشناس دانشکده صدور دفترچه اقساط و پایان مرحله تسویه حساب
نحوه در خواست تسویه حساب نهایی صندوق رفاه آن دسته دانش آموختگانی که کل بدهی خودرا پرداخت نموده اند؟
ارسال در خواست تسویه حساب از طریق پروتال دانشجویی http://bp.swf.irو تماس با کارشناس رفاه دانشکده خود پایان مرحله

کد صحت سنجی چیست ؟
در موقع رودبه پروتال  دانشجویی صندوق رفاهhttp://bp.swf.ir لازم است دانشجوی شماره همراهی وارد کند که به نام خودش باشد.
بطور کلی دانشجو در صورت بروز مشکل اول باید با کارشناس رفاه دانشجویی دانشکده خود تماس گرفته در صورت حل نشدن  اداره رفاه دانشجویی را در جریان امر قراردهند.