دیدار نمایندگان هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی با خیر ارجمند جنات آقای سجّاد ان.شیروانی مدیر کل تربیت بدنی استان اردبیل

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 - 12:34 |