پروژه خوابگاه ۱۴ واحدی متاهلی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 - 12:11 | 

آغاز عملیات اجرایی ساخت اولین خوابگاه متاهلی خیّرساز دانشگاه محقق اردبیلی

تداوم روند فعالیت های عمرانی خوابگاه دانشجویی متاهلی خیّرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اردبیلی

تداوم روند فعالیت های عمرانی خوابگاه دانشجویی متاهلی خیّرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اربیلی

تداوم روند فعالیت های عمرانی خوابگاه دانشجویی متاهلی خیّرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اربیلی 

تداوم روند فعالیت های عمرانی خوابگاه دانشجویی متاهلی خیّرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اربیلی

تداوم روند فعالیت های عمرانی خوابگاه دانشجویی متاهلی خیّرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اربیلی

تداوم روند فعالیت های عمرانی خوابگاه دانشجویی متاهلی خیّرساز (مهندس حاج قدرت نوری) دانشگاه محقق اربیلی