احداث و تجهیز حوابگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/5/20 - 13:26 | 
  • احداث خوابگاه متاهلی ۱۴ واحدی توسط خیّر ارجمند آقای مهندس حاج قدرت حاج نوری به مبلغ ۲۳ میلیارد ریال 

  • مشارکت در ساخت خوابگاه متاهلی ۱۴ واحدی خیّر ارجمند آقای حاج حمید محسنی راد به مبلغ تقریبی ۹ میلیارد ریال

  • تعمیرات اساسی خوابگاه های دانشگاه توسط مساعدت های خیّر ارجمند آقای کاظم قلم چی به مبلغ ۳میلیارد ریال