اطلاعات بانکی بنیاد

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 - 11:42 | 
شماره کارت مجازی بانک تجارت: ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۵۵۷۵۰۰۲
شماره حساب نزد بانک تجارت: ۱۳۲۶۱۵۱۵۵۲
 شماره شبا: IR۲۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۲۶۱۵۱۵۵۲