بازرس

 | تاریخ ارسال: 1398/8/20 - 15:10 | 
وظایف این رکن از بنیاد عبارتند از:
  •  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت امناء
  •  مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای ارائه به هیأت امناء
  •  گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به هیأت امناء
  •  اظهار نظر کتبی در خصوص صحت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار هیأت امناء گذاشته اند
بازرسان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تصویر
۱ آقای دکتر بهزاد قربانی مدیر امور مالی دانشگاه
(بازرس اصلی)
۲ آقای دکتر سعید راثی نظام عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه
(بازرس علی البدل)