بیانیه جایگاه بنیاد حامیان

 | تاریخ ارسال: 1398/10/28 - 15:38 | 


بیانیه جایگاه بنیاد حامیان دانشگاه محقق ادبیلی

 

برای خیراندیشانی که در جستجوی پاسخ به نیاز معنوی خویش‏اند و به دنبال آفرینش و خلق آینده درخشان برای شکوفایی جوانان هستند و تمایل به ایجاد الگوی اجتماعی راهبری کارآمد و کیفی در اندیشیدن به دیگران دارند و متعهد به انجام کاری در حوزه مسئولیت اجتماعی خویش‌اند.

بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی بستر آفرینش اعتماد و امکانات اثربخش در جهت توانمندسازی دانشجویان و توسعه دانش و فناوری دانشگاه محقق ادبیلی می‌باشد.