اهداف

 | تاریخ ارسال: 1398/8/8 - 12:56 | 
·مدلسازی بارش-رواناب در حوضه های آبریز
·شبیه سازی سیستمهای هیدرولوژیکی
·تجزیه و تحلیل خشکسالی و روند آن در منطقه و راهکارهای مقابله با آن
·ارزیابی اثرات تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی 
·امکان­سنجی احداث سدهای زیرزمینی در جهت استفاده بهینه از منابع آب در مناطق مختلف استان
·کاربرد مدلهای کامپیوتری و سیستمهای اطلاعات جغرافیای (GIS) در هیدرولوژی
·استفاده از فن سنجش از دور (RS) در مدیریت منابع آب استان
·کنترل فرسایش در حوضه های آبخیز
·پهنه بندی سیلاب در زیرحوضه های استان و شناسایی مناطق در معرض خطر سیلاب
·مدیریت جامع حوضه های آبخیز
·تعیین حقابه زیست‌محیطی رودخانه‌ها و تالاب­های مهم استان
·تجزیه و تحلیل پارامترهای هواشناسی در پیش بینی دوره های ترسالی و خشکسالی
·استفاده از روشهای نوین (سیستم های هوشمند) در تحلیل متغیرهای هیدرولوژیکی